Acord de conveni fruit del desenvolupament del pla per a equiparar progressivament les condicions del personal de transport sanitari amb el personal de l’empresa pública SEM.

El dia 9 d’octubre de 2020 es va convocar la vaga indefinida de transport sanitari de Catalunya per part dels sindicats que conformem la taula negociadora del conveni col·lectiu amb un únic objectiu “mateix treball mateixes condicions laborals que les persones treballadores de l’empresa pública SEM”. El 19 de març de 2021 es va aconseguir un acord de desconvocatòria gràcies al compromís dels representants del Parlament de Catalunya que van acordar dotar econòmicament al sector amb l’objectiu d’elaborar un pla per a equiparar progressivament les condicions del personal de transport sanitari amb el personal de l’empresa pública SEM, avui després d’aconseguir un acord de conveni, primer agrair a totes les companyes i companys que ens van fer confiança, que es van concentrar, que es van manifestar, que van fer vaga, gràcies a totes i tots s’ha aconseguit avui un acord molt important per diversos motius:

El primer punt de l’acord era el primer pas per a l’equiparació, com es tracta d’haver acordat l’eliminació de la bretxa salarial que suposaven les infracategories, les persones treballadores començaran a cobrar ja des de l’1 de juny de 2022 la diferència retributiva amb les seves respectives categories TTS i amb dret a endarreriments des de l’1 de gener de 2022.

En la resta de punts:

  • S’estableix un acord de reducció de la jornada anual de 48 hores passant a 1752 hores anuals, camí cap a l’equiparació de la mitjana de les 1624 hores anuals de l’empresa pública SEM. Aquestes hores correspondrà als comitès d’empresa negociar la seva reducció per a enguany, però en el cas de no aconseguir un acord l’empresa podrà abonar-les a preu d’hora ordinària.
  • S’estableix un nou concepte salarial denominat “complement d’especial dedicació” d’una quantia aproximada de 200 € per any i per totes les persones treballadores, té com a objectiu compensar el variable en vacances, si un treballador/a sobrepassés els 200 € de mitjana anual amb els variables cobraria la diferència, sense haver de fer demanda.
  • S’estableix un increment salarial a totes les categories que serà l’excedent resultant de quantificar els costos finals d’aplicar el complement d’especial dedicació i la reducció de jornada anual de 48 hores.
  • Es garanteix que totes les persones treballadores no podran veure en cap supòsit reduït el seu salari.
  • El treballador TES en pràctiques cobrarà el 65% de la retribució de qualsevol de les tres categories professionals per la que hagi estat contractat i, en cas que la quantitat resultant per algunes categories sigui inferior al SMI, es garanteix el cobrament del SMI vigent.
  • Es garanteix que les empreses s’obliguen a establir i assumir el rentat universal de la roba de treball.

Finalment agrair als/a les representants del Parlament de Catalunya, CatSalut i SEM per l’aportació de la partida econòmica per a aquest any 2022 que ens ha permès fer aquest primer pas cap a l’equiparació de les condicions laborals amb el personal de l’empresa pública SEM.