La UGT Serveis Públics avala un Acord que impulsa el Govern a aprovar el projecte de Llei de Funció Pública, després de mesos d’intensa negociació. El sindicat donarà el vistiplau en la reunió de la Taula General de la AGE prevista avui.

El sindicat considera que s’han aconseguit suficients avanços en el si del grup de treball, constituït gràcies a la signatura d’UGT, CCOO i Govern de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI, perquè aquesta norma contribueixi, realment, a millorar les condicions laborals de les empleades i empleats públics.

L’Acord que la UGT Serveis Públics recolza, farà possible una nova Llei de Funció Pública de l’Administració General de l’Estat amb un enfocament més social, transparent i participatiu, que posa en valor el paper clau que tenen les persones en la prestació professionalitzada dels serveis públics de qualitat.

La UGT Serveis Públics ha assenyalat que l’actual text recull les millores necessàries i compleix les expectatives que tant els empleats públics com la ciutadania tenien dipositades en la Llei de Funció Pública de l’Administració General de l’Estat. L’avantprojecte de llei que és presenta en segona volta en el Consell de Ministres, després de la negociació amb la part social, recull, expressament el conjunt de drets i deures de les empleades i empleats públics amb la finalitat de garantir el seu coneixement i facilitar el seu exercici. En desenvolupament del que es preveu per l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, s’estableix un model d’avaluació de l’acompliment basat en la transparència dels objectius individuals i col·lectius i dels procediments, amb participació de la part social en totes les seves fases.

La llei suposa una aposta en pro de la dinamització de la carrera professional. S’estableix una carrera horitzontal en la progressió d’un itinerari de trams, que permet afavorir les expectatives de trajectòria professional sense canvi de treball. El nou model de carrera professional estarà estructurat en quatre trams, sent el primer d’una durada de cinc anys i de sis els restants.

També s’agilitzen els terminis en el desenvolupament i execució de les convocatòries, establint que aquestes es publiquin en el mateix any natural que l’oferta d’ocupació pública o que finalitzin els processos selectius amb un límit màxim de dos anys a computar des de la data de publicació de la convocatòria. La norma harmonitza i racionalitza el sistema complementari de retribucions.

La llei establirà uns nivells mínims de complement de destí: fixa els trams de nivells corresponents als diferents grups i subgrups del personal funcionari. Aquest objectiu d’harmonització presidirà el procés de racionalització de les diferents quanties del complement específic. Es persegueix, per tant disminuir la desigualtat dins de pròpia Administració General de l’Estat i aconseguir una major simplicitat i transparència.

Aprovat pel Consell de Ministres el Projecte de Llei de Funció Pública de l’Administració de l’Estat, s’iniciarà la negociació, en el si de la Comissió de Seguiment de l’Acord marc, d’un pla d’implantació de la jornada de 35 hores.

La igualtat entre dones i homes continuarà sent un element central en les polítiques de personal en l’Administració de l’Estat, contenint la nova llei un reforç de mesures que garanteixen la no discriminació entre dones i homes i el foment de la perspectiva de gènere amb caràcter transversal.