Els Serveis Públics han vertebrat i suportat el país en moments tan delicats com la pandèmia que encara patim.

No obstant això, molts d’ells presenten greus insuficiències en el seu funcionament, finançament i planificació, la qual cosa impedeix atendre correctament les expectatives i necessitats de la ciutadania, generant, al seu torn, precarietat en les condicions laborals de molts empleats públics.

En el Dia Mundial dels Serveis Públics, des d’UGT demanem un sou mínim en despesa i en drets vinculat als serveis públics essencials que garanteixin el seu manteniment i extensió al marge de la conjuntura econòmica Per això advoquem per un pacte a diversos anys que permeti recuperar poder adquisitiu i que millori les condicions laborals dels emprats/as públics. Salaris, ocupació, igualtat i drets han de ser elements essencials.

Més i millor ocupació

Considerem essencial suprimir la taxa de reposició d’efectius en tots els àmbits i sectors, fomentar i flexibilitzar la promoció interna i els concursos de trasllats, fer complir a les Administracions Públiques les mesures legalment previstes per a evitar la generació de temporalitat i implementar plans d’ordenació de recursos humans per a rejovenir les plantilles.

Aconseguir compromisos d’estabilitat en l’ocupació, mesures de flexibilització interna, i contemplar en la Negociació Col·lectiva clàusules per a convertir en contractes indefinits els contractes temporals i a temps parcial són algunes de les nostres propostes per a millorar i garantir la qualitat de l’ocupació.

A més, advoquem per fomentar la jubilació parcial amb contracte relleu, la classificació i carrera professional sobre la base de la formació i qualificació. La ciutadania i els nous reptes socials i laborals demanden uns serveis públics a l’altura del segle XXI. Per això hem d’avançar cap a uns serveis públics moderns, amb capacitat per a abordar digitalment processos i sol·licituds en virtut d’una major agilitat i una prestació eficaç.

Més drets

Així mateix és essencial l’organització del temps de treball (ampliació permisos mínims i excedències) i augmentar permisos, vacances, i facilitar la flexibilitat de la jornada per a fer possible la conciliació de la vida laboral i personal.

La vigilància de la salut laboral: Hem de pactar clàusules que la garanteixin, sobre la base dels riscos inherents a les funcions a desenvolupar (inclosos els psicosocials), avaluant-los periòdicament.

Impulsarem en les Administracions Públiques l’adequació de la normativa per a fer realitat els plans d’igualtat i continuarem negociant per a implementar mesures contra l’assetjament sexual o per raó de sexe i protocols contra la violència de gènere per a fer dels centres de treball espais lliures de qualsevol mena de discriminació.