La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP),  òrgan independent nomenat pel Parlament de Catalunya que vetlla pel compliment de la normativa de transparència, ha donat la raó a la Secció Sindical de la UGT de Barcelona Activa que podrà tenir accés a l’eina integra del Registre Retributiu.

Malgrat disposar d’una normativa d’igualtat molt avançada, a la pràctica les entitats privades i públiques estan lluny de complir els objectius que aquesta marca, així de forma general facilitant informació incompleta i esbiaixada.

El Registre Retributiu és un informe amb totes les retribucions de les persones treballadores de l’empresa – incloent els càrrecs i directius/ves -, i té per objecte conèixer les diferències i possibles discriminacions retributives entre dones i homes.

Per facilitar la seva elaboració el “Instituto de las Mujeres”, va publicar una eina basada en un full de càlcul que, de forma automatitzada, calcula les taules salarials d’aquest Registre Retributiu.

Barcelona Activa es va negar a facilitar les dades prèvies amb les quals aquesta eina efectua els càlculs de les taules salarials, obviant que les dades anònimes no es veuen afectades per la llei de protecció de dades i que les dades prèvies estan dissociades o anonimitzades, ja que no inclouen el nom i cognoms del treballador, sinó solament un número identificador (ID).

A tal efecte, la GAIP ha considerat pertinent la sol·licitud de la Secció Sindical de la UGT a Barcelona Activa i obliga a l’empresa a facilitar tota la informació del Registre Retributiu.