En data 4 de maig de 2023, en acte de conciliació a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), s’ha signat un acord parcial d’actualització de les taules salarials i la classificació professional del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2022-2024.

Aquest acord no tanca el conveni, només és tracta d’una revisió dels salaris dels anys 2022 a 2024, d’una actualització de la classificació professional i d’un compromís de incrementar la massa salarial mitjana en 2025 i en 2026.

En resum, l’acord parcial ratificat implica:

  • Una nova classificació professional, amb una definició clara dels grups, que permet la reclassificació a l’alça d’alguns professionals que fins ara, al no tenir definits els grups, estaven mal enquadrats.

 

  • La creació d’un nou grup professional, per sobre del personal qualificat i amb una remuneració superior, on s’enquadren els cicles formatius de grau superior (com, per exemple, integradors socials, personal administratiu o talleristes especialitzats). Això suposa una pujada per aquests professionals de més d’un 22% al cicle general i de casi un 15% al cicle continuat.

 

  • La desaparició del grup professionals de Diplomats. Es crea un nou grup professional, tècnic superior graduat, que al gener del 2024 s’equipara a l’alça amb l’antic Llicenciat (grup que desapareix en 2024 amb la unificació de Llicenciats i Diplomats). Això suposa una pujada pels Diplomats de casi un 20% al cicle general i més d’un 8% al cicle continuat.

 

  • Un important increment salarial pel personal de serveis de casi el 17% al cicle general i més d’un 11% al cicle continuat.

 

  • La confluència entre 2025 i 2026 a una única taula salarial, que serà la mateixa pel cicle continuat i el cicle general i que implicarà una necessària reestructuració dels complements salarials. Això representarà un increment no inferior al 5% de la massa salarial mitjana en 2025 i un altre increment no inferior al 5% de la massa salarial mitjana en 2026.

 

La responsabilitat com sindicats més representatius, pensant en la globalitat i en el benefici de la gran majoria de les persones treballadores en el sector, ha portat a la signatura d’aquest acord, que compta amb l’aval de les bases i de les persones treballadores del sector. L’acord suposa una millora important per l’increment en les retribucions, per la nova classificació professional i perquè els increments previstos pel 2025 i 2026 possibiliten caminar, per primera vegada a la història del conveni, cap a l’equiparació de condicions amb les persones treballadores que fan les mateixes tasques a l’Administració pública.