Des de la UGT Serveis Públics de Catalunya Sector Educació ens sumem a la convocatòria de concentració el 2 de desembre a la Plaça Sant Jaume i ens mobilitzem per una educació inclusiva.

 

Som el MICEC (Moviment per la inclusió de la comunitat educativa de Catalunya) i ens mobilitzem per una educació inclusiva real ja. Ens podeu trobar a @petemviaaugusta.

El proper dissabte 2 de desembre us emplacem una concentració a Plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat de Catalunya. Convoquem als mitjans de comunicació a les 12:00h. per visibilitzar el malestar creixent de la comunitat educativa. La iniciativa ha estat promoguda per famílies amb infants, adolescents i joves amb capacitats diverses amb el suport d’entitats socials i sindicats.

Davant la inacció dels successius governs a l’hora de desplegar el Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, aprovat el 17 d’octubre de 2017, hem decidit mobilitzar-nos. El Departament d’Educació no vetlla perquè els centres educatius disposin dels recursos necessaris per atendre la diversitat, així com de formació a tots els centres i professionals, a fi de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Exigim al Govern de Catalunya el desplegament del Decret 150/2017 i el compliment de la LEC, amb una dotació pressupostària que garanteixi, sense mitges tintes, l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Una escola per a totes, ja siguin centres ordinaris o d’educació especial, on tot l’alumnat pugui fer efectiu el dret a rebre una educació de qualitat. El nostre govern no pot continuar vulnerant de forma sistemàtica aquest dret.

És per tot això que demanem:

 • El compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l’educació (article 24). Vulnerar aquest dret implica negar als infants i joves els recursos públics necessaris pel seu desenvolupament educatiu i personal.
 • El compliment de l’ Informe d’educació mundial de la UNESCO sobre educació i inclusió (2020):
  • Es demana als països que garanteixin una educació de qualitat inclusiva i equitativa i promoguin l’aprenentatge al llarg de tota la vida.
  • Entén la inclusió com l’acció d’assegurar i garantir el dret de tot nen a l’accés, presència, participació i èxit a la seva escola.

 

 • El compliment de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) que assenyala que s’ha de destinar el 6% del PIB a l’educació.
 • Un pla d’acció urgent, amb dotació econòmica, sobre el desplegament del decret d’escola Inclusiva, a fi que es garanteixi la participació de tot l’alumnat en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats durant l’horari lectiu i no lectiu al centre educatiu (menjador, sortides, colònies, lleure).
 • Desplegament i implementació de les mesures i suports intensius per atendre les necessitats dels alumnes més vulnerables de la població escolar, els alumnes amb necessitats educatives especials. (SIEI, AIS, CEEPSIR, IFEs, etc. Són totalment insuficient i infradotats!
 • La dotació suficient de professionals especialistes (docents i personal laboral d’atenció educativa) en els recursos i suports intensius per garantir la participació i progrés de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’aula ordinària (en aquests moments no es garanteix).
 • L’increment de les mesures i suports de caràcter addicionals a tots els centres educatius per atendre i donar resposta a l’alumnat que requereixi aquests recursos: mestres d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge, orientadors/es educatius/ves, aules d’acollida, aules hospitalàries, atenció domiciliària, etc
 • El desplegament real i la implementació de mesures i suports universals que possibiliten que TOT l’alumnat pugui participar i progressar en totes les situacions o contextos d’aprenentatge.
 • La baixada de les ràtios escolars com la primera de les mesures universals. L’increment de les plantilles docents que permetin la codocència a l’aula, l’increment de personal laboral d’atenció educativa, la creació dels espais amb la dotació horària necessària per tal que docents i especialistes es puguin coordinar per possibilitar el progrés de tot l’alumnat a l’aula i al centre, per desenvolupar i implementar projectes com el de convivència escolar i benestar emocional o l’acció tutorial i l’orientació educativa…
 • L’increment de les plantilles dels Serveis Educatius que assessoren a les famílies i els centres educatius i donen atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Parlem del EAP (equips d’orientació i d’assessorament psicopedagògic), dels logopedes del CREDA, dels mestres itinerants per a l’alumnat amb discapacitat visual, del CREDV, dels especialistes en TEA i trastorns de la conducta del CRETDIC, fisioterapeutes, etc.
 • El compliment de la disposició addicional trenta-unena de la LEC que recull que el Govern havia d’establir un calendari per a la internalització de les vetlladores com personal tècnic de suport educatiu, com son les EEE (Educadores d’Educació Especial) i les AEE ( Auxiliars d’Educació Especial), per tal que durant el curs 20-21 les vetlladores passessin a formar part de les plantilles dels centres.
 • Un sistema educatiu que no exclogui a ningú i on tot l’alumnat se sent acollit, atès i respectat. I on tothom pot desenvolupar de la millor manera les seves capacitats, més enllà dels condicionants físics, intel·lectuals, sensorials, socials o culturals de l’alumnat.

El govern de Catalunya no pot continuar deixant enrere als més vulnerables i permetre la seva segregació. Alumnat, famílies, professionals i entitats de Catalunya passem a l’acció i us animem a que participeu en aquesta concentració, aportant els vostres cartells per exigir el desplegament del Decret d’escola inclusiva.