Eleccions Sindicals2024-02-28T12:27:05+01:00

ELECCIONS SINDICALS

Secretaria Eleccions Sindicals: Isabel Roldan

La representativitat que obté el sindicat a través de les eleccions és la que sustenta la nostra legitimitat i la nostra força per participar a les meses de negociació dels convenis col·lectius i obliga el Govern i les administracions a reconèixer-nos com un dels principals interlocutors econòmics i socials.

Només escollint representants sindicals els treballadors i les treballadores tenim interlocutors legalment reconeguts amb la direcció de l’empresa i disposem de les eines i la força suficient per proposar, millorar i negociar les nostres condicions laborals, i per fer front a les situacions de conflicte.

Participar a les eleccions sindicals i escollir les persones que et representaran al centre de treball és el teu dret, i com a tal l’has d’exigir i d’exercir.

Dades  2024

0
Dades febrer 2024 de Delegades i Delegats
0
Persones afiliades febrer 2024

Vull saber ….

Les eleccions sindicals són les eleccions mitjançant les quals els treballadors escullen democràticament els seus representants.

A Espanya, aquestes eleccions es realitzen per centres de treball i els barems que s'utilitzen per escollir la representació són:

Treballadors Representants
Fins 30 1 delegat de personal
De 31 a 49 3 delegats de personal
De 50 a 100 5 membres del Comitè d’Empresa
De 101 a 250 9 membres del Comitè d’Empresa
De 251 a 500 13 membres del Comitè d’Empresa
De 501 a 750 17 membres del Comitè d’Empresa
De 751 a 1.000 21 membres del Comitè d’Empresa
Més de 1.000 21 més 2 per cada 1.000 o fracció. Màx. 75 membres del Comitè d’Empresa

A les administracions públiques, per al personal funcionari, no es diuen Comitès d’Empresa, sinó Junta de Personal.

Agrupació de centres

Quan una empresa tingui dos o més centres de treball amb menys de 50 treballadors, en la mateixa província o en municipis limítrofs, es pot realitzar una agrupació de centres, sempre que entre tots els centres sumin 50 o més treballadors per escollir un comitè d’empresa.

a) Els sindicats més representatius els que posseeixen més del 10% dels  delegats vigents a nivell nacional i els sindicats de comunitat autònoma   que tinguin un 15% o més de representativitat i que, a la vegada,  comptin també amb un mínim de 1.500 delegats en el seu àmbit. (LOLS 6i 7;   TRET 67.1)

b) Els sindicats o centrals sindicals afiliats, federats o confederats a una  organització sindical d’àmbit més representativa. Tenint en compte sempre els requisits de l’apartat anterior.

c)  Els sindicats que comptin amb un mínim del 10% de la representació en la   totalitat de l’empresa o del centre de treball. (TRET 67.1)

La decisió de convocar les eleccions per acord majoritari l’ha de prendre el personal de la plantilla, que ha de ser convocada pels delegats de personal, pel Comitè d’empresa o per almenys el 33% de la plantilla, expressament per aquest motiu, amb el vot favorable de la majoria de la plantilla de la unitat electoral on es pretenguin celebrar les eleccions sindicals.

a) Quan no s’hagin celebrat eleccions sindicals anteriorment, sempre com a mínim sis mesos després de l’obertura d’un centre de treball (art. 1.d) RE), ja que aquest és  el període mínim per ser candidat.

b) Per finalització del mandat de la representació anterior.

c)  Quan s’hagin extingit els mandats de tota la representació abans del venciment normal: per dimissió, revocació i altres causes.

d) Quan s’hagi declarat la nul·litat del procés electoral anterior.

a) Quan existeixin vacants entre la representació elegida en les eleccions vigents, sempre que no hagin pogut cobrir-se per la substitució automàtica dels treballadors suplents (TRET 67.1).

b) Quan sigui necessari ajustar la representació per increment de plantilla.

En els dos casos, la vigència del mandat de la representació que s’elegeix finalitzarà amb la de la resta de la representació escollida a l’empresa (TRET 67.1 RD  1844, 13).

La promoció es realitza mitjançant el formulari corresponent en el què s’ha d’identificar de forma precisa la unitat electoral i la data d’inici del procés.

El preavís s’ha de registrar al registre de l’oficina electoral amb un màxim de 3 mesos a partir  de la data en que finalitza el mandat electoral efectiu.

Qui estigui legitimat per convocar efectuarà la comunicació oficial a l’oficina pública de registre i a l’empresa del seu propòsit de celebrar eleccions, sempre, almenys, amb un mes d’antelació a l’inici del procés electoral i mai en un termini superior a tres mesos (TRET 6 7.1).

Aquesta comunicació o preavís s’efectuarà inexcusablement en el model oficial existent a l’efecte, i en el qual ha de constar:

  • Identificació de l’empresa o centre de treball on s’efectua la promoció: Nom de l’empresa i del centre de treball en el qual s’efectua la promoció, el CIF o NIF i el número de la Seguretat Social tant de l’empresa com del centre de treball, en el seu cas, amb la seva adreça completa.
  • Quan hi hagi hagut anteriors processos electorals, el número i any de l’acta.
  • Nombre de treballadors i treballadores a les quals afecten les eleccions.
  • Tipus d’eleccions a realitzar: si són totals o parcials i si afecten a un o a més centres de treball en una mateixa província. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar una relació amb el nom i l’adreça que identifiqui aquests centres de treball (agrupació de centres).
  • Data d’inici del procés electoral (moment de constitució de la Mesa electoral).

Estan legitimats per a presentar candidatures en les eleccions sindicals tots els sindicats legalment constituïts, independentment de que estiguin o no implantats a l’empresa, a l’empara de l’art. 28.1 de la Constitució (STC 51/1988).

A les candidatures hauran de figurar les sigles del sindicat (article 71.2.a) TRET).

Les coalicions formades per dos o més sindicats hauran de tenir una denominació  concreta, atribuint els seus resultats a la coalició (art. 69.3 TRET).

Els propis treballadors, sempre que avalin la seva candidatura amb un nombre de firmes d’electors del seu mateix centre i col·legi electoral, equivalent al menys a tres  vegades el nombre de llocs a cobrir. (art. 69.3 TRET).

No és avalador el candidat o candidata. Tampoc es considera vàlid l’aval d’un candidat a un altre dins la mateixa candidatura.

A les eleccions a Comitè d’Empresa i Juntes de Personal, les llistes presentades han de contenir tants noms com llocs a cobrir (art. 71.2.a de l’TRET i 18 de la Llei  9/1987).

A les eleccions per designar delegats de personal es farà una llista única de candidats, el nombre de candidats podrà ser inferior al de llocs a cobrir. En aquest  cas, es celebrarà l’elecció per als llocs que poden ser coberts, i el o els restants  quedaran vacants (art. 8.2 RD 1844/1994).

Necessites material per a la teva campanya electoral?, possat en contacte amb el teu sector i et facilitarem el que necessitis.

      

 

MANUAL ELECCIONS SINDICALS

MANUAL ELECCIONS SINDICALS

Tota la informació necessària en aquest Manual Eleccions Sindicals que podeu descarregar aquí

FORMACIÓ SINDICAL

FORMACIÓ SINDICAL

Formació sindical gratuïta adreçada als i les delegades

Actualitat

Calendari

24/05/2024
  • Dia Internacional de les Dones per a la Pau i el Desarmament

    24/05/2024

    Més detalls

Twitter UGT Serveis Públics Catalunya

Perfi UGT-S Públics CAT Spotify

CONTACTE

Tens dubtes?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari!

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

Go to Top