Estabilització Interins2022-05-31T21:57:38+02:00

PROCÉS ESTABILITZACIÓ PERSONAL INTERÍ

1 de juny
Termini data publicació
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

Llei 20/2021 Reducció de la temporalitat

Dates importants a tenir en compte pels processos d’estabilització:

 • Les ofertes han de publicar-se abans de l’1 de juny de 2022
 • Les convocatòries dels processos han de publicar-se abans del 31 desembre 2022
 • Les resolucions dels processos han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024

Signatura del procès d’estabilització a la Generalitat

Si una plaça porta ocupada més de 3 anys però per diferents persones sortirà convocada?2022-04-05T11:42:45+02:00

La Llei estabilitza PLACES no PERSONES. Si la plaça ha estat ocupada de manera ininterrupuda des del 31 de desembre de 2017 al 31 de desembre del 2020 per diferents persones, sortirà en l’oferta pública.

Com es publicarà una plaça ocupada a mitja jornada?2022-04-05T11:52:17+02:00

Si la plaça esta reconeguda a la RLT (o qualsevol altre instrument similar) està definida amb una mitja jornada així serà com es publicarà.

Quina diferència hi ha entre aquesta llei 20/2021 i el PESCO de 2017?2022-04-06T11:01:17+02:00

Substancial. Mentre els processos d’estabilització i consolidació del 2017 s’havien de convocar pel sistema de concurs-oposició i amb proves eliminatòries, la nova Llei 20/2021 preveu dues vies d’accés; la del concurs-oposició amb proves que poden no ser eliminatòries, i la del concurs de mèrits.

D’altra banda la nova Llei preveu unes terminis d’execució d’obligat compliment que evitaran que les administracions, començant per la pròpia Generalitat, puguin repetir el que van fer amb els processos d’estabilització de 2017, molts d’ells sense haver-se encara convocat.

Amb aquesta nova llei és manté el mateix pla ambiciós del 2017, però amb el compromís de complir uns terminis que si no es compleixen podrien donar lloc a l’exigència de responsabilitats.

Si una persona té acumulació de tasques de dues places, sortiran dues places?2022-04-05T11:53:03+02:00

Si les dues places son estructurals i dotades pressupostàriament sortiran publicades. Si les places no tenen naturalesa estructural no sotiran en l’oferta publica d’estabilització.

Que vol dir que una plaça hagi estat ocupada Ininterrompudament?2022-04-06T11:01:48+02:00

La UGT entén que la paraula ininterrompudament no ha de tenir un caràcter estricte, és a dir, si l’administració necessita un període per poder cobrir una plaça amb un altre interí, aquestes causes no són imputables a la plaça. Per tant, la proposta de la UGT és que els terminis necessaris per a la selecció de personal per les places que han quedat vacants, han de quedar fora del que s’anomena ininterrompudament. Tampoc descartem que es marqui un determinat temps d’interrupció que no compti com a discontinuïtat.

Les places ocupades per funcionaris en comissió de servei o que tenen una excedència que passa amb la plaça que tenen en propietat i també està ocupada des de fa molt temps per un interí? Si no superen el procés han de retronar a la seva plaça o poden tenir atur?2022-04-05T11:54:59+02:00

Si es vol continuar treballant a l’Administració haurà de ser en la plaça que tenen en propietat i l’interí serà desplaçat. La finalització dels contractes d’interí si que tenen dret atur, atès que es cotitza mensualment per aquesta prestació.

Qui pot participar en aquests processos d’estabilització?2022-04-06T11:03:28+02:00

Son processos de lliure concurrència de manera que tant en el concurs-oposició com el concurs de mèrits hi pot participar tothom que vulgui que, naturalment, compleixi els requisits per presentar-s’hi.
Per tant, per exemple, a una convocatòria pel sistema de concurs de mèrits s’hi podran presentar interins que portin un any treballant administració o que portin 20 anys, però també qualsevol ciutadà que no hagi tingut mai vinculació amb l’administració.
Evidentment la persona que porta 20 anys treballant a l’administració té avantatge sobre la que porta un any, i més encara sobre el que no ha treballat mai. El sistema de selecció, però, és el mateix per a tothom.

Una vegada superat el procés el nomenament serà de funcionari de carrera o serà una figura diferent?2022-04-05T11:56:36+02:00

Una vegada superat el procés el nomenament i la presa de possessió serà sempre com a funcionari/a de carrera.

Què passa amb les convocatòries que ja han estat publicades?2022-04-06T11:04:02+02:00

Queden excloses de l’aplicació d’aquesta normativa aquelles convocatòries ja publicades amb independència de la fase que es trobin.
No obstant, en cas que la convocatòria hagi estat resolta i hagin quedat places “desertes”, aquestes s’hi incorporarien al nou procés d’estabilització.
Evidentment perquè això sigui possible la resolució d’una convocatòria PESCO 2017 ha de ser publicada abans que es publiqui l’oferta pública d’estabilització que preveu la nova Llei 20/2021 (1 de juny de 2022).

Que passa amb els processos que ja estan en marxa? Els processos del 2017 que encara no estan publicats en quina situació queden?2022-04-05T11:57:18+02:00

Si ja ha estat publicada la convocatòria el procés haurà de continuar. Els que no estan publicats es regiran per aquesta Llei d’estabilització (Llei 20/2021).

Com es comptabilitzaran els serveis prestats en el concurs de mèrits?2022-04-06T11:04:39+02:00

La UGT considerem que els processos han d’estar destinats a la consolidació d’un lloc de treball per part dels interins que l’ocupen, de manera que creiem que, en aquest apartat, únicament ha de comptabilitzar-se el treball desenvolupat al cos objecte de la convocatòria.
Pel que fa al percentatge d’aquest concepte en relació a la puntuació total del procés considerem que ha de ser el màxim possible però que, a la vegada, comporti seguretat jurídica al procés i el blindi de possibles recursos.
El percentatge final dependrà de la negociació a cada administració, cada àmbit o cada mesa.

S’assignarà la mateixa plaça que estic ocupant com a interí?2022-04-05T11:58:19+02:00

NO, s’assignarà la plaça que es guanyi.

Què passa amb les comissions de servei i les places reservades?2022-04-06T11:05:25+02:00

Les places reservades, en tenir propietari, no entren en aquests processos, perquè no són places vacants. Per tant, només entraran les places ocupades en comissió de serveis i en adscripció provisional que no estiguin reservades.

Un altre interí pot ocupar la plaça en la que jo estic treballant?2022-04-05T11:58:58+02:00

Si, sense cap problema a qualsevol procés.

Funcionari de carrera que estigui en Comissió de serveis i la plaça d’origen està ocupada per un interí , que passa ambdues situacions?2022-04-06T11:06:00+02:00

La plaça d’origen es manté en propietat pel funcionari que està en comissió de serveis i, per tant, no podria ofertar-se. La plaça que aquest ocupa en comissió de serveis s’ofertaria si aquesta no tingués propietari.
Parlem sempre de places vacants sense propietari.

Una persona es pot presentar als dos processos?2022-04-05T12:00:06+02:00

Si, sense cap problema a qualsevol procés.

Hi haurà límit en la puntuació de serveis prestats?2022-04-06T11:06:37+02:00

Els serveis prestats es comptabilitzen dins de la fase de mèrits, i la llei només preveu que “el treball desenvolupat es tingui majoritàriament en compte” i que aquest ha de ser “temps de serveis prestats en el cos, escala, categoria”.

Els temaris actuals quedant anul·lats?2022-04-05T12:09:54+02:00

D’acord amb llei solament resten anul·lats els que corresponent a l’administració local.

El personal adscrit a programes com els afecta?2022-04-06T11:07:12+02:00

Les places de programes han de ser reconegudes anteriorment com a places de naturalesa estructural per a que puguin entrar en la oferta pública, i si després la plaça compleix amb el criteris ha d’entrar en l’oferta pública.
Respecte de les persones que ocupen places de programa, poden participar en els processos selectius a qualsevol plaça ofertada en qualsevol convocatòria en les mateixes condicions que la resta de personal.
La llei parla de places de naturalesa estructural i que estiguin pressupostades i ocupades de forma ininterrompuda, la incorporació de les places de programa a aquesta oferta pública és negociable.

Es farà primer promoció interna i concurs de trasllats?2022-04-05T12:10:33+02:00

El concurs de trasllat i promoció interna solament son obligatoris de fer amb anterioritat en aquelles administració que així ho tenen reconegut per reglament A la resta seria un tema negociable.

Qui tindrà dret a percebre una indemnització?2022-04-06T11:07:37+02:00

Tindrà dret tota persona que vegi finalitzada la seva relació contractual a conseqüència d’aquest procés d’estabilització sempre que s’hagi presentat a les convocatòries.

Que és una plaça estructural?2022-04-05T12:11:20+02:00

Aquella que esta recollida a la RLT( o qualsevol altre instrument similar dotada pressupostàriament.

Quines places podrien incorporar-se al sistema únic de concurs de mèrits?2022-04-06T11:08:08+02:00

Les ocupades ininterrompudament abans de l’1 de gener de 2016, tal i com recull la disposició addicional sisena, però addicionalment les que preveu la disposició addicional octava; totes aquelles que estiguin ocupades per personal interí que hagin tingut relació contractual amb anterioritat 1/1/2016, tot i que no sigui ininterrompuda i que en l’actualitat ocupi una plaça de naturalesa estructural.

Com es comptarà l’antiguitat? Hi haurà un topall? Es comptarà tota l’antiguitat de les diferents administracions? Quins seran els altre mèrits?2022-04-05T12:12:14+02:00

El que es computa son els serveis prestats i el temps i els barems seran determinats per cada administració a les bases de la convocatòria. No existeix un barem ni igual per a cada administració ni determinat per llei.

En el concurs de mèrits es pot negociar que l’únic mèrit sigui els serveis prestats?2022-04-06T11:08:38+02:00

L’article 50 del DL 1/1997 estableix que els sistema de selecció per concurs de mèrits “consistirà en la valoració dels mèrits…” en plural, de manera que tot sembla indicar que hi haurà més d’un supòsit a valorar dins del procés. No obstant repetim que considerem que els serveis prestats han de tenir un pes molt important però que donin seguretat jurídica al procés.

Els mèrits tindran relació amb el cos o amb les funcions de la plaça?2022-04-05T12:13:11+02:00

Ho determinarà la convocatòria encara que la llei parla d’experiència en el cos o , escala .

Què passa si una persona no aconsegueix plaça pel sistema de concurs de mèrits?2022-04-06T11:09:16+02:00

Si l’interí no supera el procés selectiu, ja sigui en la modalitat de concurs-oposició o de concurs de mèrits, i no fos recol·locat posteriorment, tindria dret a la indemnització corresponent.
A més la Llei preveu la incorporació a Borses de treball dels que superin el procés però que no puguin obtenir plaça definitiva.

Les empreses publiques estan també obligades per aquesta Llei?2022-04-05T12:13:51+02:00

Si. Societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic.

Què passa amb la promoció interna ?2022-04-06T11:09:51+02:00

En tractar-se d’una llei destinada a la consolidació de llocs de treball podria ser que els processos no contemplessin promoció interna. En cas que sigui així la UGT demanarà la convocatòria de concursos restringits de promoció dins del seu mateix lloc de treball per tal que el personal funcionari de carrera pugui promocionar.

Si et presentes però no obtens plaça, es té dret a indemnització?2022-04-05T12:15:42+02:00

Si. 20 dies de retribucions fixes per anys de serveis, amb un màxim de 12 mensualitats a partir del cessament . Pel personal laboral la indemnització serà igual , sense perjudici que pugui correspondre una altre indemnització.

Què passa amb el Concursos de trasllat o de canvi de destinació?2022-04-06T11:10:21+02:00

La llei diu que en aquelles administracions on reglamentàriament sigui obligatori fer els processos de trasllat abans del nou accés, s’hauran de fer compatibles amb els processos d’estabilització.

Si no s’obté plaça hi ha recol·locació? Puc entrar a la borsa que ja existeix?2022-04-05T12:16:49+02:00

Una vegada produït el cessament la inclusió o recol·locació seria una matèria de negociació col·lectiva i, es pot negociar les bases d’una nova borsa de treball o els criteris per la inclusió en alguna de les bosses existents.

La puntuació de serveis prestats en administració local i altres administracions serà la mateixa?2022-04-06T11:11:08+02:00

La UGT considerem que els processos han d’estar destinats a la consolidació d’un lloc de treball per part dels interins que l’ocupen, de manera que creiem que només hauria de puntuar el treball desenvolupat en el cos objecte de la convocatòria. No obstant aquest és un aspecte que caldrà negociar.

S’ha d’informar a l’interí que la plaça que ocupa sortirà publicada?2022-04-05T12:17:45+02:00

Si, sempre l’Administració ha de fer una comunicació/informació formal.

Qui pot impugnar o presentar recurs?2022-04-06T11:11:38+02:00

Qualsevol persona que pugui veure vulnerat el seu dret podrà presentar recurs. Caldrà que la impugnació estigui motivada.
Per exemple, la possibilitat de presentar recurs neix quan la convocatòria impedeix que hi hagi cap possibilitat d’assolir un lloc definitiu a una persona que mai a treballat a l’administració.
Qualsevol persona que tingui la condició d’interessat de conformitat amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu.

Està previst que hi hagi reserva de places per a persones amb discapacitat?2022-04-05T12:18:33+02:00

Si legalment és obligatori.

El temps treballat com a laboral comptarà com a mèrit per a funcionari?2022-04-05T12:19:09+02:00

Si.

Què passa amb les places que són a funcionaritzar o extingir?2022-04-06T11:12:06+02:00

Una plaça que està catalogada a funcionaritzar ha de sortir a oferta de funcionari, no a l’oferta de laborals, i per tant sortirà amb la normativa de funcionari.
Les places a extingir habitualment estan ocupades per personal de carrera i de forma definitiva, no obstant, si hi hagués alguna ocupada provisionalment caldria veure si la plaça compleix amb els requisits de la llei.

Com es publicarà una plaça ocupada a mitja jornada?2022-04-06T11:12:38+02:00

El que és important és com està catalogada la plaça a la RLT, Si la plaça esta definida a la RLT com de jornada normal sortirà a jornada complerta, independentment que la persona estigui a mitja jornada. Si la plaça està catalogada com una jornada inferior a la normal, sortirà com a plaça a jornada parcial.

En quina situació queden les places que està a extingir?2022-04-05T12:19:47+02:00

Haurien d’entrar totes les places que compleixin els requisits establerts legalment. La llei no fa cap distinció entre si son a extingir o no.

Si supero el procés de selecció. Se m’assignarà la mateixa plaça que estic ocupant com a interí?2022-04-06T11:13:06+02:00

No necessàriament. S’assignaria la plaça que toqués per ordre de puntuació. Cap interí té la garantia de guanyar la seva pròpia plaça.

Un altre interí pot guanyar la plaça en la que jo estic treballant?2022-04-06T11:13:35+02:00

Sí. En aquests processos, com en qualsevol altre, les places les guanyen les persones que tingui més puntuació i son assignades per ordre de puntuació.

Una persona es pot presentar als dos processos de selecció?2022-04-06T11:14:01+02:00

Sí. Són les persones les que decideixen a quins processos volen participar. Només cal que compleixin els requisits que establiran les bases per poder fer-ho.
Pot donar-se el cas que d’un mateix cos es derivi la possibilitat de convocar un concurs-oposició i també un concurs de mèrits (el temps d’ocupació ininterrompuda i provisional de las places és el que determina el sistema d’oferta), per tant l’interí pot optar a participar als dos.

S’ha d’informar a l’interí que la plaça que ocupa sortirà publicada?2022-04-06T11:14:30+02:00

Des del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública es recomana a totes les administracions que es comuniqui a cada interí que la plaça que ocupa està inclosa a l’oferta pública.

Està previst que hi hagi reserva de places per a persones amb discapacitat?2022-04-06T11:14:57+02:00

Sí. Legalment és obligatori.

El temps treballat com a laboral comptarà com a mèrit per a funcionari?2022-04-06T11:15:39+02:00

En tots el processos anteriors així s’ha contemplat, també s’ha de dir que difícilment coincideixen les categories de laboral i funcionari. En qualsevol cas s’haurà d’estar al que diguin les bases de la convocatòria.

Calendari

17/06/2024
19/06/2024
 • Dia Internacional per a l'eliminació de la Violència Sexual en els Conflictes

  19/06/2024

  Més detalls

20/06/2024
21/06/2024
23/06/2024

Sol·licitud de Consulta Telemàtica

Si ets treballadora o treballador de Serveis Públics i tens dubtes emplena el formulari per demanar Consulta Telemàtica

PROCÉS ESTABILITZACIÓ PERSONAL INTERÍ

1 de juny
Termini data publicació
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

Llei 20/2021 Reducció de la temporalitat

Dates importants a tenir en compte pels processos d’estabilització:

 • Les ofertes han de publicar-se abans de l’1 de juny de 2022
 • Les convocatòries dels processos han de publicar-se abans del 31 desembre 2022
 • Les resolucions dels processos han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024
Si una plaça porta ocupada més de 3 anys però per diferents persones sortirà convocada?2022-04-05T11:42:45+02:00

La Llei estabilitza PLACES no PERSONES. Si la plaça ha estat ocupada de manera ininterrupuda des del 31 de desembre de 2017 al 31 de desembre del 2020 per diferents persones, sortirà en l’oferta pública.

Com es publicarà una plaça ocupada a mitja jornada?2022-04-05T11:52:17+02:00

Si la plaça esta reconeguda a la RLT (o qualsevol altre instrument similar) està definida amb una mitja jornada així serà com es publicarà.

Quina diferència hi ha entre aquesta llei 20/2021 i el PESCO de 2017?2022-04-06T11:01:17+02:00

Substancial. Mentre els processos d’estabilització i consolidació del 2017 s’havien de convocar pel sistema de concurs-oposició i amb proves eliminatòries, la nova Llei 20/2021 preveu dues vies d’accés; la del concurs-oposició amb proves que poden no ser eliminatòries, i la del concurs de mèrits.

D’altra banda la nova Llei preveu unes terminis d’execució d’obligat compliment que evitaran que les administracions, començant per la pròpia Generalitat, puguin repetir el que van fer amb els processos d’estabilització de 2017, molts d’ells sense haver-se encara convocat.

Amb aquesta nova llei és manté el mateix pla ambiciós del 2017, però amb el compromís de complir uns terminis que si no es compleixen podrien donar lloc a l’exigència de responsabilitats.

Si una persona té acumulació de tasques de dues places, sortiran dues places?2022-04-05T11:53:03+02:00

Si les dues places son estructurals i dotades pressupostàriament sortiran publicades. Si les places no tenen naturalesa estructural no sotiran en l’oferta publica d’estabilització.

Que vol dir que una plaça hagi estat ocupada Ininterrompudament?2022-04-06T11:01:48+02:00

La UGT entén que la paraula ininterrompudament no ha de tenir un caràcter estricte, és a dir, si l’administració necessita un període per poder cobrir una plaça amb un altre interí, aquestes causes no són imputables a la plaça. Per tant, la proposta de la UGT és que els terminis necessaris per a la selecció de personal per les places que han quedat vacants, han de quedar fora del que s’anomena ininterrompudament. Tampoc descartem que es marqui un determinat temps d’interrupció que no compti com a discontinuïtat.

Les places ocupades per funcionaris en comissió de servei o que tenen una excedència que passa amb la plaça que tenen en propietat i també està ocupada des de fa molt temps per un interí? Si no superen el procés han de retronar a la seva plaça o poden tenir atur?2022-04-05T11:54:59+02:00

Si es vol continuar treballant a l’Administració haurà de ser en la plaça que tenen en propietat i l’interí serà desplaçat. La finalització dels contractes d’interí si que tenen dret atur, atès que es cotitza mensualment per aquesta prestació.

Qui pot participar en aquests processos d’estabilització?2022-04-06T11:03:28+02:00

Son processos de lliure concurrència de manera que tant en el concurs-oposició com el concurs de mèrits hi pot participar tothom que vulgui que, naturalment, compleixi els requisits per presentar-s’hi.
Per tant, per exemple, a una convocatòria pel sistema de concurs de mèrits s’hi podran presentar interins que portin un any treballant administració o que portin 20 anys, però també qualsevol ciutadà que no hagi tingut mai vinculació amb l’administració.
Evidentment la persona que porta 20 anys treballant a l’administració té avantatge sobre la que porta un any, i més encara sobre el que no ha treballat mai. El sistema de selecció, però, és el mateix per a tothom.

Una vegada superat el procés el nomenament serà de funcionari de carrera o serà una figura diferent?2022-04-05T11:56:36+02:00

Una vegada superat el procés el nomenament i la presa de possessió serà sempre com a funcionari/a de carrera.

Què passa amb les convocatòries que ja han estat publicades?2022-04-06T11:04:02+02:00

Queden excloses de l’aplicació d’aquesta normativa aquelles convocatòries ja publicades amb independència de la fase que es trobin.
No obstant, en cas que la convocatòria hagi estat resolta i hagin quedat places “desertes”, aquestes s’hi incorporarien al nou procés d’estabilització.
Evidentment perquè això sigui possible la resolució d’una convocatòria PESCO 2017 ha de ser publicada abans que es publiqui l’oferta pública d’estabilització que preveu la nova Llei 20/2021 (1 de juny de 2022).

Que passa amb els processos que ja estan en marxa? Els processos del 2017 que encara no estan publicats en quina situació queden?2022-04-05T11:57:18+02:00

Si ja ha estat publicada la convocatòria el procés haurà de continuar. Els que no estan publicats es regiran per aquesta Llei d’estabilització (Llei 20/2021).

Com es comptabilitzaran els serveis prestats en el concurs de mèrits?2022-04-06T11:04:39+02:00

La UGT considerem que els processos han d’estar destinats a la consolidació d’un lloc de treball per part dels interins que l’ocupen, de manera que creiem que, en aquest apartat, únicament ha de comptabilitzar-se el treball desenvolupat al cos objecte de la convocatòria.
Pel que fa al percentatge d’aquest concepte en relació a la puntuació total del procés considerem que ha de ser el màxim possible però que, a la vegada, comporti seguretat jurídica al procés i el blindi de possibles recursos.
El percentatge final dependrà de la negociació a cada administració, cada àmbit o cada mesa.

S’assignarà la mateixa plaça que estic ocupant com a interí?2022-04-05T11:58:19+02:00

NO, s’assignarà la plaça que es guanyi.

Què passa amb les comissions de servei i les places reservades?2022-04-06T11:05:25+02:00

Les places reservades, en tenir propietari, no entren en aquests processos, perquè no són places vacants. Per tant, només entraran les places ocupades en comissió de serveis i en adscripció provisional que no estiguin reservades.

Un altre interí pot ocupar la plaça en la que jo estic treballant?2022-04-05T11:58:58+02:00

Si, sense cap problema a qualsevol procés.

Funcionari de carrera que estigui en Comissió de serveis i la plaça d’origen està ocupada per un interí , que passa ambdues situacions?2022-04-06T11:06:00+02:00

La plaça d’origen es manté en propietat pel funcionari que està en comissió de serveis i, per tant, no podria ofertar-se. La plaça que aquest ocupa en comissió de serveis s’ofertaria si aquesta no tingués propietari.
Parlem sempre de places vacants sense propietari.

Una persona es pot presentar als dos processos?2022-04-05T12:00:06+02:00

Si, sense cap problema a qualsevol procés.

Hi haurà límit en la puntuació de serveis prestats?2022-04-06T11:06:37+02:00

Els serveis prestats es comptabilitzen dins de la fase de mèrits, i la llei només preveu que “el treball desenvolupat es tingui majoritàriament en compte” i que aquest ha de ser “temps de serveis prestats en el cos, escala, categoria”.

Els temaris actuals quedant anul·lats?2022-04-05T12:09:54+02:00

D’acord amb llei solament resten anul·lats els que corresponent a l’administració local.

El personal adscrit a programes com els afecta?2022-04-06T11:07:12+02:00

Les places de programes han de ser reconegudes anteriorment com a places de naturalesa estructural per a que puguin entrar en la oferta pública, i si després la plaça compleix amb el criteris ha d’entrar en l’oferta pública.
Respecte de les persones que ocupen places de programa, poden participar en els processos selectius a qualsevol plaça ofertada en qualsevol convocatòria en les mateixes condicions que la resta de personal.
La llei parla de places de naturalesa estructural i que estiguin pressupostades i ocupades de forma ininterrompuda, la incorporació de les places de programa a aquesta oferta pública és negociable.

Es farà primer promoció interna i concurs de trasllats?2022-04-05T12:10:33+02:00

El concurs de trasllat i promoció interna solament son obligatoris de fer amb anterioritat en aquelles administració que així ho tenen reconegut per reglament A la resta seria un tema negociable.

Qui tindrà dret a percebre una indemnització?2022-04-06T11:07:37+02:00

Tindrà dret tota persona que vegi finalitzada la seva relació contractual a conseqüència d’aquest procés d’estabilització sempre que s’hagi presentat a les convocatòries.

Que és una plaça estructural?2022-04-05T12:11:20+02:00

Aquella que esta recollida a la RLT( o qualsevol altre instrument similar dotada pressupostàriament.

Quines places podrien incorporar-se al sistema únic de concurs de mèrits?2022-04-06T11:08:08+02:00

Les ocupades ininterrompudament abans de l’1 de gener de 2016, tal i com recull la disposició addicional sisena, però addicionalment les que preveu la disposició addicional octava; totes aquelles que estiguin ocupades per personal interí que hagin tingut relació contractual amb anterioritat 1/1/2016, tot i que no sigui ininterrompuda i que en l’actualitat ocupi una plaça de naturalesa estructural.

Com es comptarà l’antiguitat? Hi haurà un topall? Es comptarà tota l’antiguitat de les diferents administracions? Quins seran els altre mèrits?2022-04-05T12:12:14+02:00

El que es computa son els serveis prestats i el temps i els barems seran determinats per cada administració a les bases de la convocatòria. No existeix un barem ni igual per a cada administració ni determinat per llei.

En el concurs de mèrits es pot negociar que l’únic mèrit sigui els serveis prestats?2022-04-06T11:08:38+02:00

L’article 50 del DL 1/1997 estableix que els sistema de selecció per concurs de mèrits “consistirà en la valoració dels mèrits…” en plural, de manera que tot sembla indicar que hi haurà més d’un supòsit a valorar dins del procés. No obstant repetim que considerem que els serveis prestats han de tenir un pes molt important però que donin seguretat jurídica al procés.

Els mèrits tindran relació amb el cos o amb les funcions de la plaça?2022-04-05T12:13:11+02:00

Ho determinarà la convocatòria encara que la llei parla d’experiència en el cos o , escala .

Què passa si una persona no aconsegueix plaça pel sistema de concurs de mèrits?2022-04-06T11:09:16+02:00

Si l’interí no supera el procés selectiu, ja sigui en la modalitat de concurs-oposició o de concurs de mèrits, i no fos recol·locat posteriorment, tindria dret a la indemnització corresponent.
A més la Llei preveu la incorporació a Borses de treball dels que superin el procés però que no puguin obtenir plaça definitiva.

Les empreses publiques estan també obligades per aquesta Llei?2022-04-05T12:13:51+02:00

Si. Societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic.

Què passa amb la promoció interna ?2022-04-06T11:09:51+02:00

En tractar-se d’una llei destinada a la consolidació de llocs de treball podria ser que els processos no contemplessin promoció interna. En cas que sigui així la UGT demanarà la convocatòria de concursos restringits de promoció dins del seu mateix lloc de treball per tal que el personal funcionari de carrera pugui promocionar.

Si et presentes però no obtens plaça, es té dret a indemnització?2022-04-05T12:15:42+02:00

Si. 20 dies de retribucions fixes per anys de serveis, amb un màxim de 12 mensualitats a partir del cessament . Pel personal laboral la indemnització serà igual , sense perjudici que pugui correspondre una altre indemnització.

Què passa amb el Concursos de trasllat o de canvi de destinació?2022-04-06T11:10:21+02:00

La llei diu que en aquelles administracions on reglamentàriament sigui obligatori fer els processos de trasllat abans del nou accés, s’hauran de fer compatibles amb els processos d’estabilització.

Si no s’obté plaça hi ha recol·locació? Puc entrar a la borsa que ja existeix?2022-04-05T12:16:49+02:00

Una vegada produït el cessament la inclusió o recol·locació seria una matèria de negociació col·lectiva i, es pot negociar les bases d’una nova borsa de treball o els criteris per la inclusió en alguna de les bosses existents.

La puntuació de serveis prestats en administració local i altres administracions serà la mateixa?2022-04-06T11:11:08+02:00

La UGT considerem que els processos han d’estar destinats a la consolidació d’un lloc de treball per part dels interins que l’ocupen, de manera que creiem que només hauria de puntuar el treball desenvolupat en el cos objecte de la convocatòria. No obstant aquest és un aspecte que caldrà negociar.

S’ha d’informar a l’interí que la plaça que ocupa sortirà publicada?2022-04-05T12:17:45+02:00

Si, sempre l’Administració ha de fer una comunicació/informació formal.

Qui pot impugnar o presentar recurs?2022-04-06T11:11:38+02:00

Qualsevol persona que pugui veure vulnerat el seu dret podrà presentar recurs. Caldrà que la impugnació estigui motivada.
Per exemple, la possibilitat de presentar recurs neix quan la convocatòria impedeix que hi hagi cap possibilitat d’assolir un lloc definitiu a una persona que mai a treballat a l’administració.
Qualsevol persona que tingui la condició d’interessat de conformitat amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu.

Està previst que hi hagi reserva de places per a persones amb discapacitat?2022-04-05T12:18:33+02:00

Si legalment és obligatori.

El temps treballat com a laboral comptarà com a mèrit per a funcionari?2022-04-05T12:19:09+02:00

Si.

Què passa amb les places que són a funcionaritzar o extingir?2022-04-06T11:12:06+02:00

Una plaça que està catalogada a funcionaritzar ha de sortir a oferta de funcionari, no a l’oferta de laborals, i per tant sortirà amb la normativa de funcionari.
Les places a extingir habitualment estan ocupades per personal de carrera i de forma definitiva, no obstant, si hi hagués alguna ocupada provisionalment caldria veure si la plaça compleix amb els requisits de la llei.

Com es publicarà una plaça ocupada a mitja jornada?2022-04-06T11:12:38+02:00

El que és important és com està catalogada la plaça a la RLT, Si la plaça esta definida a la RLT com de jornada normal sortirà a jornada complerta, independentment que la persona estigui a mitja jornada. Si la plaça està catalogada com una jornada inferior a la normal, sortirà com a plaça a jornada parcial.

En quina situació queden les places que està a extingir?2022-04-05T12:19:47+02:00

Haurien d’entrar totes les places que compleixin els requisits establerts legalment. La llei no fa cap distinció entre si son a extingir o no.

Si supero el procés de selecció. Se m’assignarà la mateixa plaça que estic ocupant com a interí?2022-04-06T11:13:06+02:00

No necessàriament. S’assignaria la plaça que toqués per ordre de puntuació. Cap interí té la garantia de guanyar la seva pròpia plaça.

Un altre interí pot guanyar la plaça en la que jo estic treballant?2022-04-06T11:13:35+02:00

Sí. En aquests processos, com en qualsevol altre, les places les guanyen les persones que tingui més puntuació i son assignades per ordre de puntuació.

Una persona es pot presentar als dos processos de selecció?2022-04-06T11:14:01+02:00

Sí. Són les persones les que decideixen a quins processos volen participar. Només cal que compleixin els requisits que establiran les bases per poder fer-ho.
Pot donar-se el cas que d’un mateix cos es derivi la possibilitat de convocar un concurs-oposició i també un concurs de mèrits (el temps d’ocupació ininterrompuda i provisional de las places és el que determina el sistema d’oferta), per tant l’interí pot optar a participar als dos.

S’ha d’informar a l’interí que la plaça que ocupa sortirà publicada?2022-04-06T11:14:30+02:00

Des del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública es recomana a totes les administracions que es comuniqui a cada interí que la plaça que ocupa està inclosa a l’oferta pública.

Està previst que hi hagi reserva de places per a persones amb discapacitat?2022-04-06T11:14:57+02:00

Sí. Legalment és obligatori.

El temps treballat com a laboral comptarà com a mèrit per a funcionari?2022-04-06T11:15:39+02:00

En tots el processos anteriors així s’ha contemplat, també s’ha de dir que difícilment coincideixen les categories de laboral i funcionari. En qualsevol cas s’haurà d’estar al que diguin les bases de la convocatòria.

Sol·licitud de Consulta Telemàtica

Si ets treballadora o treballador de Serveis Públics i tens dubtes emplena el formulari per demanar Consulta Telemàtica

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

Go to Top