Isabel Araque, secretària d’Acció Sindical d’UGT Serveis Públics ha posat en valor la negociació col·lectiva dins de les administracions com a factor determinant per invertir la tendència de destrucció d’ocupació pública que es va iniciar el 2012, amb el govern del Partit Popular i que va generar dèficits , envelliment i precarietat a les plantilles dels serveis públics.

La secretària d’Acció Sindical d’UGT Serveis Públics ha presentat les propostes i objectius per al present i el futur immediat dels empleats públics a la jornada «El Futur de l’Ocupació, l’Ocupació amb Futur» , organitzada per UGT. En la intervenció, la responsable sindical ha destacat la importància de l’ocupació pública en la garantia d’igualtat d’oportunitats i la prestació de serveis essencials a tot el país.

Durant la intervenció, Isabel Araque ha posat en context dades clau sobre l’ocupació pública a Espanya. Els empleats públics representen aproximadament el 14% de la població activa i el 13% dels ocupats, xifres que, segons Eurostat, estan per sota dels països de referència i dels països nòrdics.

Araque ha denunciat l’impacte negatiu que va tenir l’absència de diàleg social durant la legislatura conservadora (2011-2018), on es van destruir aproximadament 200.000 llocs de treball a les administracions públiques. Una tendència de retallades que s’ha invertit gràcies a la negociació col·lectiva i als acords posteriors, en els quals la UGT ha tingut un paper crucial.

Propostes de futur per a l’ocupació pública

La titular d’Acció Sindical d’UGT Serveis Públics va presentar un conjunt integral d’actuacions en tres plànols: el quantitatiu, el qualitatiu i la gestió i la planificació, destinades a millorar l’ocupació pública i garantir la qualitat en els serveis prestats a la ciutadania.

Entre les mesures quantitatives es contemplen:

  • Substituir la taxa de reposició d’efectius i atorgar a cada administració pública la capacitat autoorganitzativa per determinar el volum necessari d’ocupació pública. Aquesta mesura permetria una gestió més flexible i adaptada a les necessitats específiques de cada sector. En cas que no es produís aquesta substitució, s’hauria de flexibilitzar. Això implicaria l’ampliació de sectors prioritaris i circumstàncies que no computin a la taxa, permetent una resposta més dinàmica a les demandes canviants de la societat.
  • Limitar Externalitzacions i Privatitzacions. El sindicat advoca per limitar les externalitzacions i les privatitzacions a través de la implementació d’informes de necessitat i idoneïtat rigorosos. Aquesta mesura busca preservar la integritat i l’eficiència dels serveis públics, assegurant que les decisions d’externalització es prenguin únicament quan siguin absolutament necessàries i justificades.
  • Restringir Empreses de Treball Temporal (ETT), limitant la seva participació a funcions i activitats residuals, cosa que contribuiria a garantir una força laboral més estable i compromesa.

En el pla qualitatiu s’inclouen propostes com ara:

  • Continuar amb la reducció de temporalitat. Destaca la tasca duta a terme per UGT-SP en aquesta matèria. Subratlla positivament el “pla de xoc”, actualment en desenvolupament, per reduir aquesta forma de contractació a l’ocupació pública fins a situar-la per sota del 8%.
  • Desenvolupament de Processos de Promoció. Per enfortir el sentit de carrera professional, s’aposta pel desenvolupament continu de processos de promoció i promoció interna. Això no només reconeixerà i recompensarà el mèrit individual, sinó que també incentivarà la permanència i el compromís a llarg termini.
  • Programes Formatius en Innovació. La responsable sindical ha proposat la implementació de programes formatius específics en innovació tecnològica i digitalització. Aquesta mesura garantirà que els empleats públics estiguin equipats amb les habilitats necessàries per fer front als reptes de l’entorn laboral modern.
  • Polítiques digualtat. Es destaca la necessitat implementar més polítiques d’igualtat. Abordar les bretxes de gènere a l’ocupació pública és essencial per construir un entorn laboral inclusiu i divers.

Isabel Araque , durant la seva intervenció, juntament amb Clara Mapelli, secretària d’Estat de Funció Pública.

Gestió i planificació de l’ocupació pública

Araque va ressaltar punts fonamentals en la gestió i planificació de l’ocupació pública:

  • Redimensió de Plantilles. UGT Serveis Públics aposta per un adequat redimensionament de les plantilles existents, es busca una distribució més eficient dels recursos humans a les Administracions Públiques.
  • Plans dOrdenació de Recursos Humans negociats i OPE Plurianuals. Aquesta planificació a llarg termini permetrà una gestió més estratègica i sostenible de la feina pública.
  • Negociació Col·lectiva per a la Digitalització. La responsable sindical ha destacat la importància de la negociació col·lectiva en la gestió de la digitalització. Assegurar la formació i la reconversió dels empleats públics sense destrucció d’ocupació és essencial per enfrontar els desafiaments tecnològics actuals.

Desafiaments i Solucions

La responsable sindical ha identificat diversos desafiaments significatius, entre els quals cal destacar l’envelliment de les plantilles i la manca d’atractiu als mecanismes d’accés a les administracions. En resposta, va proposar solucions concretes com la jubilació parcial anticipada dels funcionaris, la reducció de la jornada, la implementació d’ofertes públiques d’ocupació amb caràcter pluriennal, la revisió dels sistemes d’accés i la posada en marxa de l’Observatori de l’Ocupació Pública.

La Secretaria d’Acció Sindical d’UGT Serveis Públics ha destacat que els empleats públics són la clau del servei públic i ha conclòs la seva intervenció amb una aposta clara per la inversió en coneixement i formació com a punts essencials per aconseguir avançar en la modernització de les administracions públiques.

Representació de la UGT Serveis Públics Catalunya