Es va constituir la comissió negociadora del VIII conveni el 10 d’octubre del 2023, però no va ser fins al 6 de febrer del 2024 que es va celebrar la primera reunió per presentar les plataformes negociadores.

UGT ha presentat una plataforma oberta a la negociació on es dona resposta a les reivindicacions dels treballadors i s’intenta donar solució a molts dels problemes que pateix el SEM. En canvi, la direcció de SEM, després de 4 mesos, no ha portat cap proposta i s’ha limitat a manifestar que les condicions laborals i econòmiques actuals són suficients per als professionals del SEM.

En resposta a la indignació de la part social, la direcció de SEM ha emès un comunicat intern intentant justificar la seva negativa a negociar, al·legant l’actual escenari pressupostari i la necessitat d’ajustar-se a la taula d’harmonització, creada pel departament, de la què el SEM ni tan sols forma part.

La falta d’habilitat i voluntat per negociar està instaurada en la direcció del SEM des de la negociació de l’anterior conveni, que va durar 4 anys, va requerir d’una vaga i de més de 80 reunions per arribar a un acord. Malgrat que el VII conveni va mitigar parcialment alguns dels problemes del SEM, es va tancar sense completar la negociació, alguns articles s’han acordat posteriorment i tampoc es van abordar molts dels problemes que pateix el SEM i que afecten negativament els seus professionals i a la qualitat de la prestació del servei.

El SEM arrossega problemes de cobertura dels llocs de treball que originen que sovint els recursos assistencials o les centrals de coordinació hagin d’operar sense la dotació de personal completa. És habitual que els professionals de SEM acabin assumint responsabilitats i adquirint competències que podrien estar limitades pel marc legal actual. Davant d’aquesta situació, la UGT està reclamant que s’analitzi jurídicament i que es doti de plena garantia legal l’exercici de les competències dels professionals del SEM.

En el cas de la infermeria del SEM, representa la definició d’una infermera de pràctica avançada. Són capaces de donar una resposta a la ciutadania d’excel·lència, a tots i cada un dels àmbits de la nostra empresa. Tot i així, la normativa legal vigent a l’Estat no empara a la infermeria per a la prescripció farmacològica, fet que fa necessari instaurar un suport en remot protocol·litzat i aportar els medis necessaris; per tant, que tant el professional que prescriu (metge) com el què demana aquesta prescripció (infermera) estiguin emparats sota el paraigües del marc legal vigent. Des d’UGT demanem la creació d’una comissió de treball, de la què formi part la part social, per poder resoldre aquests i altres problemes relacionats.

L’evolució del SEM des del desplegament del nou model de transport sanitari del 2015 fins la recent suspensió temporal de la licitació del contracte del transport sanitari urgent i no urgent ha generat incertesa i preocupació entre les persones treballadores, que veuen com el SEM no acaba de trobar un model de consens.

Els professionals del SEM estan sotmesos a una alta exposició a riscos, penositat laboral, insalubritat i una elevada exigència física, mental i professional en l’execució de la seva activitat. Aquestes condicions són incompatibles amb l’exercici laboral a edats avançades. La direcció del SEM continua sense voler abordar ni treballar les solucions proposades per UGT per afrontar el problema d’envelliment de la plantilla, que podria posar en perill la seguretat del pacient i al propi treballador/a.

És absolutament urgent i necessari abordar, amb concertació social, els problemes de:

 • falta de definició i competències dels diferents professionals de CECOS,
 • les càrregues de treball derivades dels darrers encàrrecs de funció,
 • el creixement de l’activitat,
 • la necessària incorporació de nous professionals amb plans de formació específics,
 • la manca de protocols amb cobertura legal,
 • la manca de control envers les subcontractes integrades a la gestió de la demanda,
 • cues i pèrdua de trucades,
 • demora de serveis,
 • mancances tecnològiques,
 • la sobrecàrrega de les persones treballadores sotmesos a la pressió continua que provoca un gran desgast,
 • les baixes recurrents amb manca de solucions per poder tenir el servei cobert al 100%
 • i la falta de plans per fidelitzar i retenir professionals.

Des d’UGT hem vingut reclamant en moltes ocasions la constitució d’una comissió per abordar i trobar solucions conjuntes als problemes de les centrals de coordinació. UGT lamenta que actualment s’estigui desenvolupant un projecte de model de sala sense la participació de la representació social.

Cal afegir que el SEM arrossega unes mancances en la gestió interna administrativa importants que llastren el benestar dels professionals del SEM. El sistema de repartiment de guàrdies, la gestió de les inscripcions al pla de formació, la gestió de la borsa de treball o la preocupació per la propera convocatòria de llocs de treball provoquen neguit en el conjunt de les persones treballadores. El SEM es caracteritza per constants endarreriments en tots els seus processos administratius. Aquesta manca d’agilitat i transparència genera molt malestar entre els professionals de SEM. Des d’UGT estem reivindicant que calen eines informàtiques que automatitzin els processos administratius oferint traçabilitat, eficiència i transparència. Un sistema capaç d’adaptar-se a la singularitat de SEM.

Tot i que la manca de professionals és generalitzada a tot el sistema sanitari català, el SEM pateix una manca de professionals més acusada a conseqüència de les seves altes exigències físiques, psíquiques i professionals, les condicions adverses de treball i la incertesa del futur professional.

El perfil professional de SEM requereix una formació àmplia i expertesa en el maneig del pacient greu i crític. Els processos de selecció del SEM són complexos per tal de garantir l’adequada assistència a la ciutadania amb una patologia greu. El SEM és la porta d’entrada al sistema sanitari i el seu personal està preparat per actuar en estreta col·laboració amb la resta dels àmbits sanitaris, socials i amb els cossos d’emergència, con per exemple en incidents amb rics afegits o en incidents amb múltiples afectats. Tot això requereix d’unes característiques formatives i d’experiència molt específiques tant en l’àmbit sanitari com en d’altres.

Recentment, el SEM ha desenvolupat noves activitats que dan resposta a noves necessitats i nous encàrrecs del Departament de Salut. Tot i l’augment de les exigències formatives i d’expertesa dels professionals d’aquestes noves activitats no hi ha hagut un reconeixement explícit per part de la direcció de SEM.

Les condicions retributives i laborals de les persones treballadores de SEM han millorat en el darrer conveni però encara estem lluny de convertir-nos en l’entitat de primera elecció per als professionals d’excel·lència del sistema sanitari català. Per tant, és necessari donar valor afegit als professionals propis del SEM i ser atractiu en la captació externa de professionals d’excel·lència.

Des de la UGT instem la direcció del SEM per què reflexioni sobre el seu posicionament inicial i es posi a treballar amb la part social per arribar a acords que tornin a situar al Sistema d’Emergències Mèdiques com a referent del sistema sanitari català.