El passat 19 de gener va tenir lloc la darrera reunió de negociació amb el Departament, on es va parlar sobre les reivindicacions laborals, retallades que el personal docent pateix des de fa més de 10 anys.

La darrera proposta del departament és:

1. Reconeixement del primer estadi: a recuperar a data desembre 2023.

Text que proposa el Departament d’Educació:

“Els docents que no han assolit el primer estadi, per no tenir nou anys de serveis prestats però en tinguin sis anys o més, podran sol·licitar el reconeixement del primer estadi a partir del novembre de 2023. Així mateix els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats però en tinguin dotze anys o més podran sol·licitar el reconeixement del segon estadi a partir del novembre de 2023. Les persones que tinguin 18 anys de serveis prestats poden sol·licitar el reconeixement del tercer estadi a partir del moment en què compleixin aquest requisit.”

Què demana la UGT?  

El retorn del deute de tots els anys en què l’Administració ha deixat de pagar aquest complement i que, per tant, es pagui amb efecte retroactiu.

En aquest sentit, el Departament proposa: fer el retorn “un cop hi hagi disponibilitat pressupostària”.

La UGT pensa que aquesta proposta és massa ambigua i és per aquesta raó que demana el compromís ferm per part del Departament que s’hauria de traduir en una calendarització del seu retorn. 

2. Proposta d’integració dels Professors Tècnics d’FP al Cos de Professors d’Ensenyaments Secundari:

Text que proposa el Departament d’Educació:

“L’any 2023 integració del Professorat Tècnic de Formació Professional (PT) al cos de Professorat d’Ensenyaments Secundari (PS) i equiparació salarial amb efectes de l’entrada en vigor de la LOMLOE.”

3. Proposta d’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny:

Text que proposa el Departament d’Educació:

“Establir un complement retributiu per al professorat del cos de professors tècnics d’FP que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació amb efectes de l’1 de gener de 2023.

Establir un complement retributiu per al professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable a les retribucions que perceben els docents del cos de professors d’arts plàstiques i disseny amb efectes de l’1 de gener de 2023.”

4. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys: implantació al curs 2024-2025.

La UGT demana que el Departament es comprometi a revertir aquesta retallada, durant l’any 2023. Recordem a l’Administració que és una retallada que es renova cada any amb un nou Acord de Govern.

Als punts anteriors cal afegir que la UGT demana que el Departament es comprometi a explicar d’una manera clara com quedarà la situació laboral de totes les persones que no superin els processos d’estabilització convocats fins ara. Volem que es confirmi que aquestes persones quedaran integrades a la Borsa, conservant el seu número d’ordre. 

Per tant, a hores d’ara, no ha estat possible arribar a un acord i totes les vies d’acció estan obertes.

Emplacem el Departament d’Educació a seure i continuar negociant per tal d’arribar a un acord que permeti millorar les condicions de les persones treballadores implicades que tants esforços han fet per poder tirar endavant el sistema educatiu català en situacions molt complicades.

Tot i el tarannà negociador que sempre ha tingut el nostre sindicat i tot i que defensem la negociació fins al final, hem presentat un preavís de vaga davant el Departament de Treball per dimecres 25 i dijous 26 de gener, de 8 a 24h. Així doncs, no descartem seguir endavant si no s’arriba a un acord en els propers dies.

Estem en un context en el qual altres organitzacions sindicals ja han convocat vaga. Creiem que la unitat sindical ens fa fortes i això s’ha reflectit des de l’inici de les mobilitzacions. És per aquest motiu que nosaltres farem tot el possible per no trencar-la.

UGT EDUCACIÓ