El Reial Decret Llei aprovat al Consell de Ministres té com a objectiu implementar i prorrogar determinades mesures de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors/ores i cuidadors/ores.

Aquestes mesures provenen de la necessitat d’assegurar el compliment del Dret de la Unió Europea, en línia amb els compromisos i directrius establerts.

La norma inclou la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i progenitores i els cuidadors i cuidadores.

Millora en drets de conciliació:

  • 5 dies (davant dels 2 de la regulació vigent) remunerats per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. Podran beneficiar-se d’aquest permís les persones que convisquin amb el treballador/ora que requereixi la cura en el mateix domicili i també les parelles de fet en l’àmbit del permís, així com a familiars consanguinis de la parella de fet.

 

  • Un total de 4 dies retribuïts, que es distribuiran per hores, per al nou dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

 

  • 15 dies naturals, remunerats, en cas de registre de parella de fet.

 

  • El text recull un nou permís parental per tenir cura de fill o menor acollit per temps superior a un any, que podrà gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i podrà gaudir-se de manera flexible. En aquest cas no és remunerat.

 

  • S’amplia el dret a l’adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels/de les fills/filles majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del/de la treballador/ora, així com d’altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin al mateix domicili, i que no puguin valer-se per si mateixes.

El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones, progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.