Per a moltes persones Setembre sol ser temps de començaments i sinònim de dissenyar estratègies i planificacions per a l’assoliment dels objectius.

Des d’UGT Serveis Públics tenim el compromís de contribuir a aconseguir l’objectiu de la igualtat real entre dones i homes en tots els centres de treball dels serveis públics. Per a això, cada dia participem de la negociació de plans d’igualtat en empreses i administracions públiques.

  • Participar de la negociació,
  • disseny
  • i seguiment dels plans d’igualtat

és fonamental per al canvi real, en aquesta línia de progrés és clau la formació i informació. Per això, dediquem el “IMPRESCINDIBLES” de Setembre a aprofundir sobre la importància dels Plans d’Igualtat.

D’algun temps ençà les paraules “Pla d’Igualtat” han entrat en la quotidianitat de molts centres de treball. En concret, a partir de l’aprovació del Reial decret 6/2019, Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, es regula un augment el nombre d’empreses que tenen l’obligació de negociar un pla d’igualtat.

Partint de l’obligatorietat per a les empreses de més de 250 persones treballadores de la Llei orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, 2007, en el citat Reial decret es regula un període de transició, de 3 anys, on progressivament incrementen les empreses que han de disposar de pla d’igualtat. En concret, en l’actualitat, les empreses amb 50 o més persones treballadores els corresponen negociar pla d’igualtat.

És important assenyalar que des del punt de vista sindical, és necessari reconèixer el canvi que suposa Llei orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes de 2007, la qual, “va significar un punt d’inflexió per a la regulació de la igualtat en el dret col·lectiu del treball, establint el deure de negociar i convertint la negociació col·lectiva en un poderós instrument per a la promoció de la igualtat en el món del treball”.

La Llei d’Igualtat de 2007 va reconèixer la situació de desigualtat de treballadores i treballadors en el món del treball i va establir el deure de negociar, convertint la negociació col·lectiva en un poderós instrument per a la promoció de la igualtat en les empreses i administracions públiques.

Entre les mesures establertes en la Llei es troben els Plans d’Igualtat, que constitueixen l’instrument més eficaç per a analitzar de manera comparativa, la situació en la qual es troben les treballadores i treballadors de les empreses, organitzacions i administracions públiques, i han de recollir de manera negociada les mesures objectives i mesurables que són necessàries per a la consecució d’igualtat.

El Pla d’Igualtat és una oportunitat, i per això en aquest “IMPRESCINDIBLES” donem resposta a preguntes com ara per què són importants i quines facilitats ens ofereixen a treballadors i treballadors, també reflexionem sobre les causes que els fan necessaris, aportem dades i proposem mesures i recursos perquè els Plans d’igualtat siguin fets i no sols paraules.

IMPRESCINDIBLES SEPTIEMBRE