Conscients de la importància de garantir uns serveis públics plens d’orgull,

des d’UGT Serveis Públics treballem cada dia per a l’avenç dels drets LGTBI a les administracions públiques. Per això, en el nostre àmbit d’actuació ens comprometem a:

1.- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA INCLUSIVA

Incloem en els convenis col·lectius mesures per garantir la igualtat efectiva de les persones LGTBI. Garantint que els permisos familiars tinguin en compte les diferents definicions de família i parelles que inclouen el col·lectiu LGTBI, ús de llenguatge inclusiu i clàusules relatives a la vigilància de la salut en què es tingui en compte la perspectiva respecte de les persones LGTBI.

2.- RECURSOS, INFORMACIÓ I FORMACIÓ

Facilitem informació i formació als centres de treball a les i els representants de les persones treballadores sobre la realitat i necessitats de les persones LGTBI, amb l’objectiu d’aconseguir la implementació i el seguiment de les mesures que fan efectiva la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. És prioritari facilitar aquests recursos per poder actuar i així garantir la no discriminació de les persones LGTBI a l’entorn laboral, fonamentalment a través de protocols especialitzats.

3.- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Defensem un estat de benestar que garanteixi els mateixos drets i oportunitats de totes les persones de manera que és essencial la realització de campanyes de sensibilització, informació i prevenció de qualsevol forma de discriminació a les persones LGTBI.

4.- COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L’ORGULL 28 DE JUNY I EL DIA CONTRA LA LGTBIFÒBIA 17 DE MAIG

Necessitem un canvi cultural, conèixer la història, disposar d’informació i comptar també amb relats positius de la comunitat LGTBI que ens permetin tenir referents i construir la realitat exercint drets reals de ciutadania.

5.- DIGNIFICAR LES CONDICIONS DE TREBALL DE LES PERSONES LGTBI

Promovem un canvi cultural a les administracions públiques i empreses dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen l’accés a l’ocupació i la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament de les trajectòries professionals de les persones LGTBI. Parem especial atenció als factors de discriminació múltiple com l’origen, l’ètnia, la discapacitat o l’edat entre altres qüestions.

6.- PREVENCIÓ, ACTUACIÓ I RECURSOS DAVANT TOTA DISCRIMINACIÓ LGTBIFOBICA

Reclamem un sistema d’actuació i coordinació integral amb recursos públics, dotats de pressupostos i plantilles especialitzades, que puguin desenvolupar tant la prevenció com l’atenció, el seguiment i els processos de recuperació de les víctimes de discriminació LGTBIfobica.

7.- MÉS RECURSOS I MITJANS SINDICALS PER AVANÇAR EN ELS DRETS LGTBI

El sindicalisme és un espai central per a la defensa dels drets laborals i socials, sobretot, és un mecanisme col·lectiu que permet assolir un desenvolupament sostenible i igualitari. Reclamem recursos i mitjans per situar els drets LGTBI de manera transversal en la negociació col·lectiva i el diàleg social, de manera que sigui possible impulsar les mesures oportunes per garantir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, a través d’eines com els Plans de Diversitat i els Protocols Específics contra la discriminació envers les persones LGTBI.

8.- SERVEIS PÚBLICS PLENS D’ORGULL

Els serveis públics han de garantir la universalitat, accés i equitat de totes les persones, per això és fonamental reforçar la inversió en els serveis públics. Considerem prioritari garantir la presència i plena participació de les persones LGTBI a tots els nivells i sectors dels serveis públics remenant els obstacles que perpetuen les situacions de discriminació laboral.