Política de Protecció de Dades de la Unió General de Treballadors de Catalunya

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

La Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) amb domicili social a la rambla del Raval 29-35, 08001 (Barcelona), Espanya. L’entitat es troba registrada amb el CIF: G-08496622. Els mitjans a través dels quals pots contactar són:

Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org

Per a quines finalitats fem servir les teves dades?

A continuació, s’aporta una descripció sobre les finalitats per a les quals tractem les teves dades:

Gestió de la relació de l’afiliat/ada amb la UGT de Catalunya, la qual cosa inclou totes aquelles gestions i tasques necessàries per garantir el correcte exercici de l’acció sindical duta a terme des del Sindicat.

Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així com tot el relatiu a la vida interna del Sindicat, incloent-hi totes les tasques administratives i operatives necessàries per garantir l’enviament correcte de les circulars o butlletins de notícies.

Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical, incloent-hi totes les tasques administratives necessàries per gestionar l’emissió del rebut, així com garantir el cobrament de la quota, i les conseqüències en cas del seu impagament.

Elaboració d’estadístiques respecte de l’evolució del volum d’afiliació al llarg dels anys.

Prestació de serveis dels quals l’afiliat/ada és beneficiari/ària pel fet de tenir aquesta condició, entre els quals s’inclouen formacions, tallers, xerrades, seminaris, assessoria jurídica, orientació sociolaboral.

En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la realització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació específica, en el context de les obligacions de representació dels treballadors, i gestió de les accions necessàries en períodes d’elecció sindical.

Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès i per als quals obtindràs condicions especials i més beneficioses per la teva condició d’afiliat/ada.

Quines dades personals tracta la UGT de Catalunya?

Amb motiu de la relació que, com a afiliat/ada, comparteixes amb la UGT de Catalunya, podem tractar les categories de dades següents:

Dades identificatives i de contacte

Número d’afiliació.

Dades de signatura

Dades bancàries per a la gestió del cobrament de la quota sindical.

Dades relacionades amb la teva feina.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya et sol·licitem que mantinguis les teves dades degudament actualitzades per garantir que en tot moment aquesta informació és veraç, i respon a la teva situació real. Si us plau, si les modifiques, fes-nos-ho saber perquè estiguem al corrent de la teva situació actual i real. D’on hem obtingut les teves dades?

D’on hem obtingut les teves dades?

Les teves dades s’han obtingut de la base de dades d’afiliats/ades interna de la UGT de Catalunya, subministrades gràcies a les dades que ens vas aportar a través del full d’afiliació en el moment en què vas formalitzar l’ingrés al Sindicat.

Per què utilitzem les teves dades personals?

Utilitzem les teves dades per al següent:

Per poder gestionar correctament les relacions que mantenim amb tu, en la teva condició d’afiliat/ada de la Unió General de Treballadors, la base del qual és l’execució de les obligacions contingudes en els nostres Estatuts.

Per poder complir la normativa que li és aplicable a la UGT de Catalunya.

Aquelles altres finalitats per les quals ens has donat el teu consentiment al llarg de la relació que hem mantingut amb tu.

Durant quant temps conservem les teves dades?

Pel que fa a les dades d’afiliació proporcionades, es conservaran indefinidament amb finalitats històriques, sempre que l’afiliat/ada no exerceixi el seu dret a la cancel·lació de les dades.

Així mateix, les dades es conservaran durant tot el temps exigit pels compromisos legals que siguin d’aplicació a la UGT de Catalunya.

A qui comuniquem les teves dades?

Per poder complir amb les finalitats anteriorment descrites serà necessari comunicar dades a tercers. Concretament, pot ser necessari comunicar les teves dades als següents actors:

Federacions i Territoris que conformen la UGT de Catalunya, les quals seran les encarregades de gestionar les comunicacions i relació diària amb l’afiliat/ada.

Organismes públics o altres entitats, en les activitats o programes executats en el marc de l’acció sindical, els quals comptaran, en qualsevol cas, amb les seves pròpies clàusules d’informació RGPD.

A més, és important que sàpigues que no serà necessari enviar les teves dades fora de l’Espai Econòmic Europeu per realitzar els tractaments de dades sobre les finalitats informades en el punt 2.

Quins són els teus drets?

Com a titular de les dades tractades per UGT de Catalunya, tens la possibilitat d’exercitar els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.

Dret d’accés: podràs consultar les teves dades personals tractades per UGT de Catalunya.

Dret de rectificació: podràs modificar les teves dades personals quan no siguin exactes pel que fa a la teva situació actual.

Dret de supressió: podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals pel que fa a tractaments concrets.

Dret d’oposició: podràs oposar-te al fet que les teves dades siguin tractades pel que fa a tractaments específics.

Dret de limitació del tractament: el podràs sol·licitar en els casos següents

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament no sigui lícit, però et vulguis oposar al fet que aquestes dades siguin suprimides.
  • Quan la UGT de Catalunya no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per exercir o defensar una reclamació.
  • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per complir una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Dret de portabilitat: podràs rebre les dades personals que ens hagis facilitat i les que s’han obtingut de la teva relació amb la UGT de Catalunya en l’àmbit sindical, així com transmetre-les a una altra organització.

Aquests drets es podran exercitar mitjançant una comunicació a les adreces següents:

Adreça postal: Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona

A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per realitzar el tractament de les dades, és important que coneguis la possibilitat de retirar-lo en qualsevol moment enviant una petició a les adreces anteriors.

Si consideres que no hem tractat les teves dades d’acord amb la normativa o els teus requeriments, pots contactar amb el nostre Delegat/ada de Protecció de Dades a l’adreça: dpd@catalunya.ugt.org

Finalment, tens la possibilitat de fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de dades a Espanya.

Definicions

Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o identificable (interessat/ada); es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com un nom, número d’identificació, dades de localització, identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona.

Tractament de dades personals: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, la comparació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

Responsable del tractament: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determini les finalitats i mitjans del tractament.

Consentiment del titular de les dades: tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat/ada accepta, mitjançant declaració o clara acció afirmativa, el tractament de les seves dades personals.

Delegat/ada de Protecció de Dades: és el garant del dret fonamental a la protecció de dades personals a la UGT de Catalunya, i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització.

Bloqueig de dades: la UGT de Catalunya té l’obligació de conservar les dades personals dels nostres afiliats/ades durant el temps que pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada de la relació mantinguda amb aquests/es, i queden a disposició exclusiva de jutges, tribunals, Ministeri Fiscal o Administracions Públiques competents.

Transferència internacional de dades: tractament de dades que suposa una transmissió d’aquestes fora de l’Espai Econòmic Europeu.