El dia 4 d’abril s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el III Conveni Col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç signat per al Sector d’Educació UGT Serveis Públics, CCOO i la Patronal la Confederació.

Que són els CDIAPs?

Els CDIAP s’adrecen als infants i les seves famílies que es troben en situacions com aquestes:

 • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
 • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.
 • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.
 • Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d’atenció precoç (0-6 anys).

Els objectius dels CDIAP són els següents:

 • Atendre la població infantil des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.
 • Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d’edat.
 • Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
 • Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.
 • Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Valorem molt positivament la signatura d’aquest conveni que aporta millores significatives als treballadors i les treballadores dels centres:

Vigència de 3 anys (2020-2022),

 • Increments salarials d’un 1,5% amb efectes retroactius des de gener 2020. Pels anys 2021 i 2022 dependrà dels increments de la tarifa pública per part de l’Administració.
 • Vacances, gaudiment entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
 • Permisos retribuïts i el gaudiment en laborables.
 • Quinze dies per matrimoni, inici de vida en comú o parella de fet convenientment documentat. Aquest permís es gaudirà dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència. El gaudiment d’aquest permís retribuït no podrà ser sumat al període de vacances d’estiu, per tal que el servei no es vegi afectat.
 • Tot el personal tindrà dret a dos permisos retribuïts per any natural per acompanyar a consulta mèdica a fills menors de 16 anys, fills amb discapacitat, pares i familiars a càrrec en situació de dependència. Aquest permís serà pels temps indispensable amb una limitació de quatre hores com a màxim per cada permís.
 • Tot el personal tindrà dret a dos permisos retribuïts per curs escolar per a l’assistència a reunions de seguiment acadèmic per a fills menors de 16 anys. Aquest permís serà pels temps indispensable amb una limitació de quatre hores com a màxim per cada permís.
 • Dos dies pel trasllat del domicili habitual.
 • Estructura de la carrera professional com a eina per la formació amb el pagament d’un complement salarial.

Per tant, durant el present mes les empreses hauran de regularitzar l’increment salarial per a tots els grups professionals en el salari basi i regularitzar els endarreriments generats amb caràcter retroactiu.