Com a prèvia, des de la UGT volem agrair a l’anterior responsable de Àrea de Prevenció i Salut Laboral la tasca acomplerta, perquè som conscients que la pandèmia que hem patit li ha dificultat moltíssim la seva actuació durant aquest període. A ell i al nou responsable els desitgem molta sort i encerts en les seves noves etapes professionals.

Novament ens trobem amb la contraprogramació de l’Administració amb reunions de darrera hora, fet que ha provocat que la reunió comencés en segona convocatòria i amb menys de la meitat dels membres de l’Administració a la Comissió.

Des de feia més d’un any que aquesta Comissió no es reunia. Ara s’han aprovat les actes anteriors, s’ha nomenat la persona que durà les tasques administratives i s’ha acordat el calendari de les reunions de l’any 2023.

Requeriments de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Una vegada un delegat o una delegada de prevenció realitza una denúncia davant Inspecció de Treball, aquesta formalitza l’actuació inspectora i genera uns requeriments que l’Administració, concretament el departament corresponent, hauria de resoldre. En el cas que el departament no faci cas del requeriment de l’ITSS, aquest assumpte es posa en coneixement de la Comissió Paritària General.

Actualment disposem de 15 casos en què no es va fer la feina com tocava per tal de resoldre el requeriment corresponent.

Vergonyós. Segueixen jugant amb el temps i els diners de tots.

Sol·licituds d’intervenció del protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

 La informació sobre aquest punt ha arribat fora de termini, la qual cosa dificulta estudiar-la amb el temps suficient.

D’altra banda l’organització interna de l’Administració condiciona molt la informació i el seguiment que es fa dels casos d’assetjament laboral des d’aquesta Comissió, ja que l’Àrea de Bon Govern no participa en aquesta reunió; tot i que, ara, és aquesta àrea la que té la responsabilitat de: ”investigar les sol·licituds d’actuació derivades del Protocol d’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió o identitat de gènere, i laboral i informar al respecte.”

Més enllà d’aquestes dificultats, queda clar que el nombre de casos d’assetjament vertical és prou important per preocupar-nos i exigir a l’Administració que prengui mesures.

Des de la UGT mostrem la nostra preocupació perquè es vulgui derivar casos d’assetjament cap a “unitats de mediació” sense cap mena de control ni participació sindical. Posem l’exemple del que esta passant a l’ICS i l’activitat que du a terme l’UMICS (a la darrera reunió de la Paritària de l’ICS, l’Administració no va voler respondre les preguntes que el nostre sindicat li feia).

És per això que per UGT és prioritari que la Comissió Paritària General enllesteixi els treballs del nou protocol d’assetjament laboral, i després es posi a treballar en l’elaboració d’un protocol de conflictes interpersonals.

Nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

 Totes les parts implicades som conscients que fa molt de temps que estem intentant millorar l’actual protocol d’assetjament; però des de la UGT sempre hem dit que el que no faríem és acordar cap protocol que en realitat no suposés una millora respecte al que ja tenim.

Per situar-nos en context, la idea de millorar el protocol actual no neix ni de l’Administració, ni dels sindicats ni de la pròpia Comissió Paritària; és la Sindicatura de Greuges la que indica que cal fer millores en el protocol arran d’un cas molt concret que li va arribar.

La cosa és molt senzilla:

 • L’Administració de Catalunya no pot consentir situacions d’assetjament laboral en la seva organització, i les persones que tinguin aquestes conductes han de ser sancionades de forma clara i contundent.
 • Les persones assetjades han de rebre tot el suport de l’Administració i s’ha d’impedir de forma efectiva que cap tràmit que s’hagi de fer els suposi una revictimització.
 • Des d’UGT defensem que el protocol ha de dependre del màxim òrgan responsable de personal de la nostra Administració (independentment de qui executi després les actuacions), ha d’estar centralitzat i fora de l’esfera d’influència dels departaments; i el reglament disciplinari ha de recollir de forma efectiva el que ja recull el TREBEP: que l’assetjament laboral és una falta disciplinaria molt greu.
 • Les actuacions del protocol han de ser conegudes i explicades als delegats i delegades de prevenció, i alhora cal disposar de mecanismes per tal de fer un seguiment més acurat en el cas que des de la Comissió Paritària General es consideri oportú.
 • En darrer lloc, cal recordar que el protocol neix amb la voluntat de ser una eina efectiva per erradicar les situacions d’assetjament a la nostra Administració i que s’acorda en el si de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals; l’Administració pot decidir de forma unilateral fer-ho d’una altra manera, però el que no pot fer és pretendre aconseguir l’aval de la Comissió sense comptar amb una de les seves parts: les organitzacions sindicals presents.

Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral dels anys 2020 i 2021

L’Administració presenta l’estudi comparatiu de sinistralitat 2020-2021, on hi ha diverses dades prou significatives perquè des d’UGT fem les preguntes pertinents.

UGT sol·licita informació sobre l’alta incidència d’accidents, ja que, en tots els grups, les dones se situen entre 68,04 % i el 79,52 % al 2020 i entre 73,6 % i el 77,44 % durant el 2021; tant en accidents amb i sense baixa, respectivament. La resposta és que és una dada a tenir en compte i que caldrà buscar una conseqüència d’aquesta casuística.

Una altra dada és la de les malalties professionals, on les dones segueixen sent el sexe més afectat (92,86 % el 2020 i 88,89 % el 2021), però el més curiós és que el tram d’edat d’aquestes malalties durant el 2020 es va situar entre els 18 i 25 anys, i els 26 i 35 el 2021; com a valors d’índex d’incidència.

UGT vol saber com és possible que les malalties professionals es puguin donar en aquests trams d’edat de gent jove quan el més lògic és que aquests valors es situïn en edats més elevades. Tampoc se’ns va donar resposta a la qüestió platejada.

Finalment, s’observa a l’informe de sinistralitat que, durant el 2020, el 2,83 % dels accidents va correspondre a llocs de treball on no s’havia realitzat l’avaluació de riscos; però aquesta xifra puja fins al 4,34 % durant l’any 2021. En sol·licitar l’aclariment oportú no es va aportar cap explicació.

De tot el que planteja UGT, Funció Pública es va comprometre a dilucidar les causes d’aquestes xifres, però no va donar un termini de resposta concloent.

Les organitzacions hem demanat que es distingeixi de forma clara entre accidents causats per persones (agressions) i els causats per animals.

A petició de la UGT, l’Administració aclareix que els accidents de treball in itinere són aquells que es produeixen des del domicili de la persona fins el lloc de treball; independentment que el domicili estigui en una província diferent. Ha calgut preguntar això, perquè s’havia posat en qüestió per part d’una unitat de recursos humans.

Presentació del qüestionari per a la identificació de factors de risc del lloc de teletreball habitual

L’Administració demana posposar aquest punt per a una propera reunió.

Memòria d’activitats de l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral de l’any 2022. Planificació de l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral per a l’any 2023

L’Administració informa de les accions que s’han dut a terme durant el 2022 i anuncia les accions que preveu per al 2023. Entre aquestes destaquem:

– Guia per l’avaluació / bones pràctiques en el teletreball.

– Comissió de seguiment de l’actuació de les mútues d’accidents de treball  malalties professionals a la Generalitat de Catalunya.

– Acord marc dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens.

– Proposta d’un nou model preventiu per a la Generalitat de Catalunya.

Per a UGT aquestes són accions importants per al futur de la PRL a la nostra Administració i estem convençuts que, ben orientades, poden significar una millora substancial per a treballadors i treballadores:

 • Cal establir les bases perquè tothom a la nostra Administració teletreballi amb les mateixes condicions; i no cal dir que no té cap mena de sentit que algú pensi que el domicili de les persones treballadores és diferent en funció de l’àmbit en què es treballi i pretengui establir sistemes diferents per fer les avaluacions de riscos.
 • La Comissió de seguiment de les mútues ha nascut sense la voluntat que els representants dels treballadors i treballadores formin part d’ella. Per a UGT aquesta és una greu mancança, ja que les queixes de les persones usuàries de les mútues ens arriben de forma prioritària a nosaltres, i no permetrem que aquesta Comissió serveixi per blanquejar actuacions incorrectes.
 • Per a UGT l’Acord Marc és necessari per donar resposta a necessitats extraordinàries que no puguin ser cobertes pel personal dels serveis de prevenció propis de la Generalitat de Catalunya.

Des d’aquest punt de vista estem d’acord en la necessitat d’elaborar / modificar l’actual model preventiu per tal de dotar els actuals serveis de prevenció de més mitjans humans i materials, eliminar disparitats i concretar quines són les seves estructures.

la de formació en matèria preventiva per a l’any 2023

L’Administració informa de les accions formatives previstes per al 2023.

Per a UGT cal recuperar els 2 cursos bàsics de PRL (50 hores), i amb més motiu si tenim en compte que aquest any hi ha eleccions sindicals.

Cal incidir en la formació de les persones treballadores que en aquests dies estan ocupant nous llocs de treball a causa del procés d’estabilització que s’està duent a la nostra Administració.

Altres aspectes primordials relacionats amb la formació són:

 • la introducció real de la perspectiva de gènere,
 • la impartició de formació especialitzada a tècnics i tècniques, delegats i delegades de PRL,
 • la formació sobre la gestió de riscos psicosocials,
 • la formació per gestionar les situacions de violència i agressions per part d’usuaris,
 • la formació sobre mediació adreçada a tècnics i tècniques, delegats i delegades de PRL, i també a càrrecs de comandament.

En darrer lloc, des d’UGT recordem les dificultats que tenen les persones delegades de prevenció a l’hora d’accedir a les accions formatives i demanem que des de Funció Pública es faci una centralització, “complementària” al circuit habitual, per tal que es faciliti l’accés a la formació de PRL.

Catàleg d’edificis de l’Administració de la Generalitat amb materials que contenen amiant (MCA)

La UGT, des de fa temps, ha demanat que es creï un cens d’edificis de la Generalitat amb amiant.

Des de Funció Pública se’ns contesta que tot just el mes de novembre s’ha aprovat un Acord de Govern que té per objectiu erradicar l’amiant dels edificis i que això ha suposat la creació del Programa temporal per al desplegament i la implementació de l’estratègia d’erradicació de l’amiant a Catalunya.

L’Administració informa que en aquest context es pot afirmar que la Generalitat disposarà d’un cens d’edificis amb amiant i es comprometen a informar aquesta Comissió a mesura que el tema vagi avançant.

Estat actual dels plans de desplaçament d’empresa

 Cal reprendre la qüestió dels Plans de desplaçament d’empresa i és per això que demanem informació al respecte del compliment normatiu real a la nostra Administració.

Des d’UGT seguim insistint que alhora cal anar més enllà del compliment normatiu i, davant de la realitat del nostre territori, aprofitar les sinergies per afavorir el desplaçament de les persones treballadores als seus centres de treball arreu del nostre país.

La realitat és que el 50 % dels accidents de treball a la nostra Administració tenen com a causa el desplaçament al lloc de treball; cosa que converteix els plans de mobilitat en una mesura fonamental per reduir la sinistralitat sobretot en departaments amb gran disseminació pel territori com ara Educació, ICS i Interior.

Torn obert de paraula

Des de la UGT demanem a l’Administració que anticipi les mesures necessàries per garantir que tots els centres educatius tinguin unes condicions termohigromètriques ajustades a la normativa dels llocs de treball.

Les propostes de la UGT van en la línia que cal instal·lar sistemes de climatització i crear refugis climàtics (zones d’ombra, plantació d’arbres…); alhora cal aprofitar les teulades (o zones similars) per instal·lar plaques fotovoltaiques i fer que els sistemes de climatització tinguin el mínim d’impacte ambiental i el seu funcionament no suposi un increment de la despesa energètica.

Per qualsevol dubte relacionat amb la seguretat i salut laboral us podeu adreçar a nosaltres.

ssl-gencat@catalunya.ugt.org