En data 17 d’octubre de 2022, UGT va presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball de Barcelona referent a la periodicitat en què es lliuraven les Avaluacions de Riscos de les diferents unitats i serveis al Comitè de Seguretat i Salut de l’Hospital Germans Trias i Pujol. La preocupació principal es centrava en el fet que aquestes avaluacions es lliuraven només una vegada a l’any, minvant així la capacitat de supervisió dels delegats de prevenció sobre les mesures correctores necessàries.

Després de diverses gestions i reclamacions per aconseguir un lliurament continuat d’aquestes avaluacions, sense èxit per part de l’empresa, es va decidir portar aquesta qüestió davant la Inspecció de Treball.

El 3 d’octubre de 2023, la Inspecció de Treball va emetre un requeriment al centre hospitalari. En aquest requeriment, els representants de l’empresa es van comprometre a lliurar cadascuna de les Avaluacions de Direcció/Serveis actualitzades de manera simultània a la Direcció/Servei i als Delegats de Prevenció, establint l’enviament d’aquests documents mitjançant correu electrònic.

Fernando Cobano Escobar,, ha destacat la importància d’aquest compromís per a tots els delegats i delegades de prevenció, subratllant que aquesta decisió obrirà la porta a exigir un tractament igualitari en tots els territoris per a tots els delegats de prevenció que formen part dels comitès de seguretat i salut.

Confio que aquest avenç facilitarà la nostra tasca en l’exigència i aplicació de mesures preventives i correctores derivades de les avaluacions de riscos realitzades habitualment pels serveis de prevenció“, va afirmar Cobano.

UGT Catalunya anima a tots aquells amb dificultats similars a aprofitar aquesta oportunitat per exercir la pressió necessària, assegurant un entorn laboral més segur per a tots els treballadors i treballadores.