La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha publicat avui un document crucial en la millora de la seguretat i salut dels bombers i bomberes titulat “La seguretat i salut laboral del col·lectiu dedicat a Activitats de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament“, elaborat pel Subgrup de Treball de Prevenció.

El document aborda tots els aspectes de la prevenció de riscos, començant per la justificació de la plena aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en totes les activitats de prevenció extinció i salvament, des del marc legal fins a la proposta de mesures preventives i correctives de resultes d’un eix vertebrador com és les avaluacions de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

Delegats de la UGT de bombers de Catalunya juntament amb altres organitzacions sindicals han estat partícips del grup de treball des de l’any 2017 que es va conformar aquest grup i el resultat reflecteix el compromís ferm de totes les parts involucrades a garantir un entorn laboral segur per a bomberes, bombers i altres col·lectius laborals que participen en aquestes activitats.

A aquesta fita i document històric cal afegir l’Acord de Govern del 17 d’octubre de 2023 de la Generalitat de Catalunya que, obligat per diferents sentències, aprova el “Programa temporal per actualitzar l’activitat preventiva del Departament d’Interior” i que obliga al Departament “de manera imperativa i urgent escometre la tasca de posar al dia el conjunt d’avaluacions de les activitats pràctiques i operatives, dels espais de formació i de treball, dels llocs de treball i dels circuits d’utilització dels equips de protecció individual, i, en general, qualsevol actuació que doni compliment a la normativa vigent i permeti maximitzar la seguretat dels operatius i especialment implementar les mesures i recomanacions derivades de l’avaluació del seu cicle de vida per garantir la traçabilitat dels equips.”

El document recorda l’article 1 del RSP que estableix de forma explícita l’obligació d’integrar la prevenció en el conjunt d’activitats de l’empresa i, referent a això, precisa que “la integració s’ha de projectar en els processos tècnics, en l’organització del treball i en les condicions en què aquest es presti”.

Aquests dos documents dissipen qualsevol dubte referent al maleït 3.2 de la Llei de PRL i a la plena aplicació d’aquesta a la tasca de bombers i bomberes i ens donen les eines que l’administració i l’autoritat laboral de Catalunya ens han negat fins ara per fer complir la llei, començant perquè a l’elaboració i implantació dels diferents procediments, plans, formacions, directrius i protocols per a les intervencions s’hagi de compaginar l’operativitat amb garantir la integració de la prevenció de riscos i salut laboral en tots els àmbits laborals i de gestió.

Des de la UGT-Bombers de Catalunya felicitem a tothom per aquest èxit col·lectiu que sens dubte ha de millorar significativament les condicions laborals i protegir el benestar dels treballadors i treballadores involucrades en activitats de prevenció, extinció d’incendis i salvament sigui quina sigui la seva vinculació laboral amb l’administració.