Administració general de l’estat2024-04-15T12:48:05+02:00

AGE: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

Sector que acull els treballadors i les treballadores dels àmbits, en justícia, navegació aèria, agència estatal tributària i ampli sector central.

Sector que acoge a los trabajadores y trabajadoras de los ámbitos, en justicia, navegación aérea, agencia estatal tributaria y amplio sector central.

AGE Administació General de l'Estat

La UGT del Sector de l’Administració General de l’Estat és el Sector que acull els treballadors i les treballadores de molts i diferents àmbits, els inherents al Sector i els Sindicats professionals adherits al Sector.

SINDICAT DE JUSTÍCIA
> Contacte: sindicat.ugt.adm.justicia@gencat.cat

SINDICAT D’ AENA (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA)
> Contacte: tomy.aena@catalunya.ugt.org

AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (A.E.A.T.)
> Contacte: carlos.nino@correo.aeat.es

SECTOR CENTRAL
> Contacte: centralfesp@catalunya.ugt.org

Consell Superior d’Investigacions Científiques, Defensa, Foment, Comissaries, Trànsit, Comandància de la Guàrdia Civil, Advocacia de l’Estat, Gerència Territorial de Justícia, Centre Superior d’Investigacions Científiques, Agència estatal de meteorologia, agència estatal de Seguretat Aèria, Ministeri d’Hisenda, Ministeri de Treball, migració i Seguretat Social amb els seus CAIS, Tresoreries i Institut de Seguretat Social Unitats d’informàtica, Unitats de Recaptació Executiva, Delegació i Subdelegacions del Govern, Muface, Estrangeria, Institut Nacional d’Estadística (INE), Llocs d’Inspecció fronterers (PIF), Inspecció de treball , Intervenció Delegada, Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

.

UGT del Sector de la Administración General del Estado es el Sector que acoge a los trabajadores y trabajadoras de muchos y diferentes ámbitos, los inherentes al Sector y los Sindicatos profesionales adheridos al Sector.

SINDICATO DE JUSTICIA
> Contacto: sindicat.ugt.adm.justicia@gencat.cat

SINDICATO DE AENA (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA)
> Contacto: tomy.aena@catalunya.ugt.org

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (A.E.A.T.)
> Contacto: carlos.nino@correo.aeat.es

SECTOR CENTRAL
> Contacto: centralfesp@catalunya.ugt.org

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Defensa, Fomento, Comisarías, Tráfico, Comandancia de la Guardia Civil, Abogacía del Estado, Gerencia Territorial de Justicia, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Agencia estatal de meteorología, agencia estatal de Seguridad Aérea, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, migración y Seguridad Social con sus CAIS, Tesorerías e Instituto de Seguridad Social Unidades de informática, Unidades de Recaudación Ejecutiva, Delegación y Subdelegaciones del Gobierno, Muface, Extranjería, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), Puestos de Inspección fronterizos (P.I.F.), Inspección de trabajo, Intervención Delegada, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Secretaria: Silvia Faja

centralfesp@catalunya.ugt.org

932 956 111

@UGTAGECatalunya

Youtube

Últimes notícies relacionades

Personal de l’ Agència Tributària es mobilitza en demanda de millors condicions laborals i una negociació efectiva

Les persones treballadores de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es manifestaran avui dimecres 19 a la seu de la Delegació de l'AEAT a Barcelona, ubicada a la Plaça Letamendi, d'11:00 a 11:30 hores. Les organitzacions sindicals SIAT, UGT, CSIF i CCOO han convocat aquesta concentració per exigir una millora en les condicions laborals i salarials de la plantilla, així com una negociació autèntica i efectiva davant la falta de respostes a les seves demandes per part de la direcció de l'Agència. Aquesta protesta, de caràcter nacional i recolzada en totes les comunitats autònomes, té com a objectiu principal que ...

19/06/2024|AGE|

FAQS

Què cal fer si…

Benvingut a aquest gran món!
 Un delegat de prevenció és el representant legal de les persones treballadores en l'empresa amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Pot ser triat directament des del comitè d'empresa o bé per votació.

Les competències atribuïdes als delegats i delegades de prevenció (articles 36 i 37 de la LPRL) pretenen garantir que l'empresa adopta totes les garanties i formacions necessàries per a la seguretat de totes les persones empleades.

Les teves funcions són:


 • Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació de les persones treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultat, amb caràcter previ a la seva execució, sobre decisions com: planificació i organització del treball en l'empresa si afecta la seguretat laboral, introducció de noves tecnologies i elecció dels equips de treball si aquestes afecten la seguretat en el lloc de treball, organització i desenvolupament d'activitats de protecció de la salut i prevenció de riscos laborals, designació de les persones treballadores encarregades de les mesures d'emergència, organització i planificació de la formació en matèria preventiva, o qualsevol altra acció que pugui tenir efectes sobre la seguretat i salut de les persones treballadores.
 • Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En el següent enllaç trobareu el tràmit en línia per al registre de delegats o delegades de prevenció, hi ha dues modalitats, una si has estat escollit mitjançant eleccions o sense procés electoral.

Per a exercir aquestes competències, la llei de Prevenció de Riscos Laborals atorga als delegats i delegades de prevenció les següents facultats:

 • La inspecció de Treball i Seguretat Social, comunicarà les seves visites al Comitè de Seguretat i Salut, dels delegats i delegades de prevenció o en la seva absència a les persones representants dels treballadors i treballadores per a poder ser presents en aquestes visites.
 • Conèixer i ser presents en la presentació de l'avaluació de riscos de l'empresa, així com la seva planificació preventiva i les mesures correctores.
 • Vigilància i control del compliment de les mesures correctores de la planificació de riscos laborals, tant de forma com de temps d'execució.
 • Posar en coneixement a les persones tècniques de prevenció possibles nous delegats i/o delegades, tenen la facultat de realitzar totes aquelles propostes per a la millora de les condicions de treball, si aquestes no són acceptades per l'empresa, aquesta haurà d'exposar els motius de la seva negativa i si són acceptades s'hauran de fixar terminis de posada en pràctica.
 • Els Delegats i delegades de Prevenció estan facultats per a proposar, a l'òrgan de representació de les persones treballadores, la paralització de les activitats en els casos que existeixi un risc greu i imminent que atempti contra la seguretat i salut de les persones treballadores i l'empresa no adopti les mesures oportunes per a evitar-lo.

Si aquestes accions es duen a terme sense comptar amb la presència dels delegats i delegades de prevenció, es podrà emetre un informe recordant a l'empresa que en posteriors ocasions haurà de comptar amb aquesta presència, i de no ser així es denunciarà l'incompliment davant l'autoritat laboral competent (Inspecció de treball)

Les limitacions previstes en l'article 22.4 són les dades relatives a la vigilància de la salut de les persones treballadores. L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut de les persones treballadors, sense que pugui facilitar-se a l'empresa o a altres persones sense consentiment exprés de la persona treballadora. Es tindrà accés als informes de salut col·lectiva quan es realitzin estudis amb la finalitat de detectar pèrdues de salut.
A més, el delegat i/o delegada de Prevenció ha de ser informat de totes les circumstàncies que hagin pogut provocar tant accident laboral com malaltia professional i se li ha de permetre que participi en la recerca que es dugui a terme.

Els delegats i delegades de prevenció tenen dret a rebre tota la informació en matèria de riscos laborals que l'empresa obtingui d'òrgans especialitzats com poden ser serveis de prevenció aliens, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 • Pla de prevenció.
 • Avaluació de riscos. Planificació d'activitats preventives i mesures correctores amb terminis d'execució d'aquestes.
 • Els mitjans de prevenció o protecció enfront dels riscos detectats.
 • Pla d'Emergències i mesures d'emergència.
 • Memòria Anual d'Activitats Preventives.
 • Accidents de treball en el moment que s'hagin produït.
 • Recerca d'accidents de treball.
 • Fitxes de Seguretat de Productes Químics.
 • Resultats de les visites d'Inspecció de Treball.
 • Pla de formació en matèria preventiva.
 • Existència de persones de ETT, treballadors i treballadores especialment sensibles.
 • Resultats periòdics dels controls de les condicions de treball.
 • Manual d'instruccions i certificats d'equips de treball i màquines.
 • Informació sobre el sistema triat per a la gestió de la prevenció.
 • Relació dels accidents de treball i malalties professionals que suposin la incapacitat temporal de la persona treballadora afectada superior a un dia. I la relació mensual dels accidents de treball i malalties professionals sense baixa.
 • Resultats de les auditories reglamentàries.
 • Presència de la Inspecció de Treball en el centre.
 • Informes d'auditoria.
 • Resultats les visites d'inspecció efectuades per persones tècniques dels organismes competents.

La formació del delegat i delegada de prevenció haurà de ser com a mínim de 30 hores, excepte en les empreses que desenvolupen alguna activitat inclosa en l'Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció que tindrà una durada mínima de 50 hores, segons s'indiqui en conveni. Aquesta formació els capacita per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic.

És l'empresa la que ha de proporcionar als delegats i delegades de prevenció aquesta formació necessària per a l'exercici de les seves funcions ja sigui per mitjans propis o de forma concertada en entitats externes i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscos de la seva activitat laboral i l'aparició d'altres possibles, repetint, si és necessari, de manera periòdica aquesta formació.

De totes maneres, existeixen diferents centres on formar-se en aquest àmbit, UGT disposa d'aquests:

CONTACTE

Tens dubtes?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari!

AGE: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

Sector que acull els treballadors i les treballadores dels àmbits, en justícia, navegació aèria, agència estatal tributària i ampli sector central.

Sector que acoge a los trabajadores y trabajadoras de los ámbitos, en justicia, navegación aérea, agencia estatal tributaria y amplio sector central.

AGE Administació General de l'Estat

La UGT del Sector de l’Administració General de l’Estat és el Sector que acull els treballadors i les treballadores de molts i diferents àmbits, els inherents al Sector i els Sindicats professionals adherits al Sector.

SINDICAT DE JUSTÍCIA
> Contacte: sindicat.ugt.adm.justicia@gencat.cat

SINDICAT D’ AENA (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA)
> Contacte: tomy.aena@catalunya.ugt.org

AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (A.E.A.T.)
> Contacte: carlos.nino@correo.aeat.es

SECTOR CENTRAL
> Contacte: centralfesp@catalunya.ugt.org

Consell Superior d’Investigacions Científiques, Defensa, Foment, Comissaries, Trànsit, Comandància de la Guàrdia Civil, Advocacia de l’Estat, Gerència Territorial de Justícia, Centre Superior d’Investigacions Científiques, Agència estatal de meteorologia, agència estatal de Seguretat Aèria, Ministeri d’Hisenda, Ministeri de Treball, migració i Seguretat Social amb els seus CAIS, Tresoreries i Institut de Seguretat Social Unitats d’informàtica, Unitats de Recaptació Executiva, Delegació i Subdelegacions del Govern, Muface, Estrangeria, Institut Nacional d’Estadística (INE), Llocs d’Inspecció fronterers (PIF), Inspecció de treball , Intervenció Delegada, Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).


UGT del Sector de la Administración General del Estado es el Sector que acoge a los trabajadores y trabajadoras de muchos y diferentes ámbitos, los inherentes al Sector y los Sindicatos profesionales adheridos al Sector.

SINDICATO DE JUSTICIA
> Contacto: sindicat.ugt.adm.justicia@gencat.cat

SINDICATO DE AENA (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA)
> Contacto: tomy.aena@catalunya.ugt.org

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (A.E.A.T.)
> Contacto: carlos.nino@correo.aeat.es

SECTOR CENTRAL
> Contacto: centralfesp@catalunya.ugt.org

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Defensa, Fomento, Comisarías, Tráfico, Comandancia de la Guardia Civil, Abogacía del Estado, Gerencia Territorial de Justicia, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Agencia estatal de meteorología, agencia estatal de Seguridad Aérea, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, migración y Seguridad Social con sus CAIS, Tesorerías e Instituto de Seguridad Social Unidades de informática, Unidades de Recaudación Ejecutiva, Delegación y Subdelegaciones del Gobierno, Muface, Extranjería, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), Puestos de Inspección fronterizos (P.I.F.), Inspección de trabajo, Intervención Delegada, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Secretaria: Silvia Faja

centralfesp@catalunya.ugt.org

932 956 111

@UGTAGECatalunya

Youtube

Últimes notícies relacionades

Personal de l’ Agència Tributària es mobilitza en demanda de millors condicions laborals i una negociació efectiva

Les persones treballadores de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es manifestaran avui dimecres 19 a la seu de la Delegació de l'AEAT a Barcelona, ubicada a la Plaça Letamendi, d'11:00 a 11:30 hores. Les organitzacions sindicals SIAT, UGT, CSIF i CCOO han convocat aquesta concentració per exigir una millora en les condicions laborals i salarials de la plantilla, així com una negociació autèntica i efectiva davant la falta de respostes a les seves demandes per part de la direcció de l'Agència. Aquesta protesta, de caràcter nacional i recolzada en totes les comunitats autònomes, té com a objectiu principal que ...

19/06/2024|AGE|

FAQS

Què cal fer si…

Benvingut a aquest gran món!
 Un delegat de prevenció és el representant legal de les persones treballadores en l'empresa amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Pot ser triat directament des del comitè d'empresa o bé per votació.

Les competències atribuïdes als delegats i delegades de prevenció (articles 36 i 37 de la LPRL) pretenen garantir que l'empresa adopta totes les garanties i formacions necessàries per a la seguretat de totes les persones empleades.

Les teves funcions són:


 • Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació de les persones treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultat, amb caràcter previ a la seva execució, sobre decisions com: planificació i organització del treball en l'empresa si afecta la seguretat laboral, introducció de noves tecnologies i elecció dels equips de treball si aquestes afecten la seguretat en el lloc de treball, organització i desenvolupament d'activitats de protecció de la salut i prevenció de riscos laborals, designació de les persones treballadores encarregades de les mesures d'emergència, organització i planificació de la formació en matèria preventiva, o qualsevol altra acció que pugui tenir efectes sobre la seguretat i salut de les persones treballadores.
 • Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En el següent enllaç trobareu el tràmit en línia per al registre de delegats o delegades de prevenció, hi ha dues modalitats, una si has estat escollit mitjançant eleccions o sense procés electoral.

Per a exercir aquestes competències, la llei de Prevenció de Riscos Laborals atorga als delegats i delegades de prevenció les següents facultats:

 • La inspecció de Treball i Seguretat Social, comunicarà les seves visites al Comitè de Seguretat i Salut, dels delegats i delegades de prevenció o en la seva absència a les persones representants dels treballadors i treballadores per a poder ser presents en aquestes visites.
 • Conèixer i ser presents en la presentació de l'avaluació de riscos de l'empresa, així com la seva planificació preventiva i les mesures correctores.
 • Vigilància i control del compliment de les mesures correctores de la planificació de riscos laborals, tant de forma com de temps d'execució.
 • Posar en coneixement a les persones tècniques de prevenció possibles nous delegats i/o delegades, tenen la facultat de realitzar totes aquelles propostes per a la millora de les condicions de treball, si aquestes no són acceptades per l'empresa, aquesta haurà d'exposar els motius de la seva negativa i si són acceptades s'hauran de fixar terminis de posada en pràctica.
 • Els Delegats i delegades de Prevenció estan facultats per a proposar, a l'òrgan de representació de les persones treballadores, la paralització de les activitats en els casos que existeixi un risc greu i imminent que atempti contra la seguretat i salut de les persones treballadores i l'empresa no adopti les mesures oportunes per a evitar-lo.

Si aquestes accions es duen a terme sense comptar amb la presència dels delegats i delegades de prevenció, es podrà emetre un informe recordant a l'empresa que en posteriors ocasions haurà de comptar amb aquesta presència, i de no ser així es denunciarà l'incompliment davant l'autoritat laboral competent (Inspecció de treball)

Les limitacions previstes en l'article 22.4 són les dades relatives a la vigilància de la salut de les persones treballadores. L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut de les persones treballadors, sense que pugui facilitar-se a l'empresa o a altres persones sense consentiment exprés de la persona treballadora. Es tindrà accés als informes de salut col·lectiva quan es realitzin estudis amb la finalitat de detectar pèrdues de salut.
A més, el delegat i/o delegada de Prevenció ha de ser informat de totes les circumstàncies que hagin pogut provocar tant accident laboral com malaltia professional i se li ha de permetre que participi en la recerca que es dugui a terme.

Els delegats i delegades de prevenció tenen dret a rebre tota la informació en matèria de riscos laborals que l'empresa obtingui d'òrgans especialitzats com poden ser serveis de prevenció aliens, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 • Pla de prevenció.
 • Avaluació de riscos. Planificació d'activitats preventives i mesures correctores amb terminis d'execució d'aquestes.
 • Els mitjans de prevenció o protecció enfront dels riscos detectats.
 • Pla d'Emergències i mesures d'emergència.
 • Memòria Anual d'Activitats Preventives.
 • Accidents de treball en el moment que s'hagin produït.
 • Recerca d'accidents de treball.
 • Fitxes de Seguretat de Productes Químics.
 • Resultats de les visites d'Inspecció de Treball.
 • Pla de formació en matèria preventiva.
 • Existència de persones de ETT, treballadors i treballadores especialment sensibles.
 • Resultats periòdics dels controls de les condicions de treball.
 • Manual d'instruccions i certificats d'equips de treball i màquines.
 • Informació sobre el sistema triat per a la gestió de la prevenció.
 • Relació dels accidents de treball i malalties professionals que suposin la incapacitat temporal de la persona treballadora afectada superior a un dia. I la relació mensual dels accidents de treball i malalties professionals sense baixa.
 • Resultats de les auditories reglamentàries.
 • Presència de la Inspecció de Treball en el centre.
 • Informes d'auditoria.
 • Resultats les visites d'inspecció efectuades per persones tècniques dels organismes competents.

La formació del delegat i delegada de prevenció haurà de ser com a mínim de 30 hores, excepte en les empreses que desenvolupen alguna activitat inclosa en l'Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció que tindrà una durada mínima de 50 hores, segons s'indiqui en conveni. Aquesta formació els capacita per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic.

És l'empresa la que ha de proporcionar als delegats i delegades de prevenció aquesta formació necessària per a l'exercici de les seves funcions ja sigui per mitjans propis o de forma concertada en entitats externes i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscos de la seva activitat laboral i l'aparició d'altres possibles, repetint, si és necessari, de manera periòdica aquesta formació.

De totes maneres, existeixen diferents centres on formar-se en aquest àmbit, UGT disposa d'aquests:

CONTACTE

Tens dubtes?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari!

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix totes les avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

Afilia’t amb nosaltres!

Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

Go to Top